1. kai eipen acitofel proV abessalwm epilexw dh emautw dwdeka ciliadaV andrwn kai anasthsomai kai katadiwxw opisw dauid thn nukta

2. kai epeleusomai ep' auton kai autoV kopiwn kai eklelumenoV cersin kai eksthsw auton kai feuxetai paV o laoV o met' autou kai pataxw ton basilea monwtaton

3. kai epistreyw panta ton laon proV se on tropon epistrefei h numfh proV ton andra authV plhn yuchn enoV androV su zhteiV kai panti tw law estai eirhnh

4. kai euqhV o logoV en ofqalmoiV abessalwm kai en ofqalmoiV pantwn twn presbuterwn israhl

5. kai eipen abessalwm kalesate dh kai ge ton cousi ton araci kai akouswmen ti en tw stomati autou kai ge autou

6. kai eishlqen cousi proV abessalwm kai eipen abessalwm proV auton legwn kata to rhma touto elalhsen acitofel ei poihsomen kata ton logon autou ei de mh su lalhson

7. kai eipen cousi proV abessalwm ouk agaqh auth h boulh hn ebouleusato acitofel to apax touto

8. kai eipen cousi su oidaV ton patera sou kai touV andraV autou oti dunatoi eisin sfodra kai katapikroi th yuch autwn wV arkoV hteknwmenh en agrw kai wV uV traceia en tw pediw kai o pathr sou anhr polemisthV kai ou mh katalush ton laon

9. idou gar autoV nun kekruptai en eni twn bounwn h en eni twn topwn kai estai en tw epipesein autoiV en arch kai akoush o akouwn kai eiph egenhqh qrausiV en tw law tw opisw abessalwm

10. kai ge autoV uioV dunamewV ou h kardia kaqwV h kardia tou leontoV thkomenh takhsetai oti oiden paV israhl oti dunatoV o pathr sou kai uioi dunamewV oi met' autou

11. oti outwV sumbouleuwn egw sunebouleusa kai sunagomenoV sunacqhsetai epi se paV israhl apo dan kai ewV bhrsabee wV h ammoV h epi thV qalasshV eiV plhqoV kai to proswpon sou poreuomenon en mesw autwn

12. kai hxomen proV auton eiV ena twn topwn ou ean eurwmen auton ekei kai parembaloumen ep' auton wV piptei h drosoV epi thn ghn kai ouc upoleiyomeqa en autw kai toiV andrasin toiV met' autou kai ge ena

13. kai ean eiV polin sunacqh kai lhmyetai paV israhl proV thn polin ekeinhn scoinia kai suroumen authn ewV eiV ton ceimarroun opwV mh kataleifqh ekei mhde liqoV

14. kai eipen abessalwm kai paV anhr israhl agaqh h boulh cousi tou araci uper thn boulhn acitofel kai kurioV eneteilato diaskedasai thn boulhn acitofel thn agaqhn opwV an epagagh kurioV epi abessalwm ta kaka panta

15. kai eipen cousi o tou araci proV sadwk kai abiaqar touV iereiV outwV kai outwV sunebouleusen acitofel tw abessalwm kai toiV presbuteroiV israhl kai outwV kai outwV sunebouleusa egw

16. kai nun aposteilate tacu kai anaggeilate tw dauid legonteV mh aulisqhV thn nukta en arabwq thV erhmou kai ge diabainwn speuson mhpote katapih ton basilea kai panta ton laon ton met' autou

17. kai iwnaqan kai acimaaV eisthkeisan en th phgh rwghl kai eporeuqh h paidiskh kai anhggeilen autoiV kai autoi poreuontai kai anaggellousin tw basilei dauid oti ouk edunanto ofqhnai tou eiselqein eiV thn polin

18. kai eiden autouV paidarion kai aphggeilen tw abessalwm kai eporeuqhsan oi duo tacewV kai eishlqan eiV oikian androV en baourim kai autw lakkoV en th aulh kai katebhsan ekei

19. kai elaben h gunh kai diepetasen to epikalumma epi proswpon tou lakkou kai eyuxen ep' autw arafwq kai ouk egnwsqh rhma

20. kai hlqan oi paideV abessalwm proV thn gunaika eiV thn oikian kai eipan pou acimaaV kai iwnaqan kai eipen autoiV h gunh parhlqan mikron tou udatoV kai ezhthsan kai ouc euran kai anestreyan eiV ierousalhm

21. egeneto de meta to apelqein autouV kai anebhsan ek tou lakkou kai eporeuqhsan kai anhggeilan tw basilei dauid kai eipan proV dauid anasthte kai diabhte tacewV to udwr oti outwV ebouleusato peri umwn acitofel

22. kai anesth dauid kai paV o laoV o met' autou kai diebhsan ton iordanhn ewV tou fwtoV tou prwi ewV enoV ouk elaqen oV ou dihlqen ton iordanhn

23. kai acitofel eiden oti ouk egenhqh h boulh autou kai epesaxen thn onon autou kai anesth kai aphlqen eiV ton oikon autou eiV thn polin autou kai eneteilato tw oikw autou kai aphgxato kai apeqanen kai etafh en tw tafw tou patroV autou

24. kai dauid dihlqen eiV manaim kai abessalwm diebh ton iordanhn autoV kai paV anhr israhl met' autou

25. kai ton amessai katesthsen abessalwm anti iwab epi thV dunamewV kai amessai uioV androV kai onoma autw ioqor o israhlithV outoV eishlqen proV abigaian qugatera naaV adelfhn sarouiaV mhtroV iwab

26. kai parenebalen paV israhl kai abessalwm eiV thn ghn galaad

27. kai egeneto hnika hlqen dauid eiV manaim ouesbi uioV naaV ek rabbaq uiwn ammwn kai macir uioV amihl ek lwdabar kai berzelli o galaadithV ek rwgellim

28. hnegkan deka koitaV kai amfitapouV kai lebhtaV deka kai skeuh keramou kai purouV kai kriqaV kai aleuron kai alfiton kai kuamon kai fakon

29. kai meli kai bouturon kai probata kai saffwq bown kai proshnegkan tw dauid kai tw law tw met' autou fagein oti eipan o laoV peinwn kai eklelumenoV kai diywn en th erhmw

“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina