1. hsucasan de kai oi treiV filoi autou eti anteipein iwb hn gar iwb dikaioV enantion autwn

2. wrgisqh de eliouV o tou baracihl o bouzithV ek thV suggeneiaV ram thV ausitidoV cwraV wrgisqh de tw iwb sfodra dioti apefhnen eauton dikaion enantion kuriou

3. kai kata twn triwn de filwn wrgisqh sfodra dioti ouk hdunhqhsan apokriqhnai antiqeta iwb kai eqento auton einai asebh

4. eliouV de upemeinen dounai apokrisin iwb oti presbuteroi autou eisin hmeraiV

5. kai eiden eliouV oti ouk estin apokrisiV en stomati twn triwn andrwn kai equmwqh orgh autou

6. upolabwn de eliouV o tou baracihl o bouzithV eipen newteroV men eimi tw cronw umeiV de este presbuteroi dio hsucasa fobhqeiV tou umin anaggeilai thn emautou episthmhn

7. eipa de oti o cronoV estin o lalwn en polloiV de etesin oidasin sofian

8. alla pneuma estin en brotoiV pnoh de pantokratoroV estin h didaskousa

9. ouc oi polucronioi eisin sofoi oud' oi geronteV oidasin krima

10. dio eipa akousate mou kai anaggelw umin a oida

11. enwtizesqe mou ta rhmata erw gar umwn akouontwn acri ou etashte logouV

12. kai mecri umwn sunhsw kai idou ouk hn tw iwb elegcwn antapokrinomenoV rhmata autou ex umwn

13. ina mh eiphte euromen sofian kuriw prosqemenoi

14. anqrwpw de epetreyate lalhsai toiauta rhmata

15. eptohqhsan ouk apekriqhsan eti epalaiwsan ex autwn logouV

16. upemeina ou gar elalhsan oti esthsan ouk apekriqhsan

17. upolabwn de eliouV legei

18. palin lalhsw plhrhV gar eimi rhmatwn olekei gar me to pneuma thV gastroV

19. h de gasthr mou wsper askoV gleukouV zewn dedemenoV h wsper fushthr calkewV errhgwV

20. lalhsw ina anapauswmai anoixaV ta ceilh

21. anqrwpon gar ou mh aiscunqw alla mhn oude broton ou mh entrapw

22. ou gar epistamai qaumasai proswpon ei de mh kai eme shteV edontai

“Procuremos servir ao Senhor com todo o coração e com toda a vontade. Ele nos dará sempre mais do que merecemos.” São Padre Pio de Pietrelcina