1. ei egnwV kairon toketou tragelafwn petraV efulaxaV de wdinaV elafwn

2. hriqmhsaV de autwn mhnaV plhreiV toketou wdinaV de autwn elusaV

3. exeqreyaV de autwn ta paidia exw fobou wdinaV autwn exaposteleiV

4. aporrhxousin ta tekna autwn plhqunqhsontai en genhmati exeleusontai kai ou mh anakamyousin autoiV

5. tiV de estin o afeiV onon agrion eleuqeron desmouV de autou tiV elusen

6. eqemhn de thn diaitan autou erhmon kai ta skhnwmata autou almurida

7. katagelwn poluocliaV polewV memyin de forologou ouk akouwn

8. kataskeyetai orh nomhn autou kai opisw pantoV clwrou zhtei

9. boulhsetai de soi monokerwV douleusai h koimhqhnai epi fatnhV sou

10. dhseiV de en imasi zugon autou h elkusei sou aulakaV en pediw

11. pepoiqaV de ep' autw oti pollh h iscuV autou epafhseiV de autw ta erga sou

12. pisteuseiV de oti apodwsei soi ton sporon eisoisei de sou ton alwna

13. pterux terpomenwn neelasa ean sullabh asida kai nessa

14. oti afhsei eiV ghn ta wa authV kai epi coun qalyei

15. kai epelaqeto oti pouV skorpiei kai qhria agrou katapathsei

16. apesklhrunen ta tekna authV wste mh eauth eiV kenon ekopiasen aneu fobou

17. oti katesiwphsen auth o qeoV sofian kai ouk emerisen auth en th sunesei

18. kata kairon en uyei uywsei katagelasetai ippou kai tou epibatou autou

19. h su perieqhkaV ippw dunamin enedusaV de trachlw autou fobon

20. perieqhkaV de autw panoplian doxan de sthqewn autou tolmh

21. anorusswn en pediw gauria ekporeuetai de eiV pedion en iscui

22. sunantwn belei katagela kai ou mh apostrafh apo sidhrou

23. ep' autw gauria toxon kai macaira

24. kai orgh afaniei thn ghn kai ou mh pisteush ewV an shmanh salpigx

25. salpiggoV de shmainoushV legei euge porrwqen de osfrainetai polemou sun almati kai kraugh

26. ek de thV shV episthmhV esthken ierax anapetasaV taV pterugaV akinhtoV kaqorwn ta proV noton

27. epi de sw prostagmati uyoutai aetoV guy de epi nossiaV autou kaqesqeiV aulizetai

28. ep' exoch petraV kai apokrufw

29. ekeise wn zhtei ta sita porrwqen oi ofqalmoi autou skopeuousin

30. neossoi de autou furontai en aimati ou d' an wsi teqnewteV paracrhma euriskontai

"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina