1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson th sunagwgh twn uiwn israhl kai ereiV proV autouV agioi esesqe oti egw agioV kurioV o qeoV umwn

3. ekastoV patera autou kai mhtera autou fobeisqw kai ta sabbata mou fulaxesqe egw kurioV o qeoV umwn

4. ouk epakolouqhsete eidwloiV kai qeouV cwneutouV ou poihsete umin egw kurioV o qeoV umwn

5. kai ean qushte qusian swthriou tw kuriw dekthn umwn qusete

6. h an hmera qushte brwqhsetai kai th aurion kai ean kataleifqh ewV hmeraV trithV en puri katakauqhsetai

7. ean de brwsei brwqh th hmera th trith aquton estin ou decqhsetai

8. o de esqwn auto amartian lhmyetai oti ta agia kuriou ebebhlwsen kai exoleqreuqhsontai ai yucai ai esqousai ek tou laou autwn

9. kai ekqerizontwn umwn ton qerismon thV ghV umwn ou suntelesete ton qerismon umwn tou agrou ekqerisai kai ta apopiptonta tou qerismou sou ou sullexeiV

10. kai ton ampelwna sou ouk epanatrughseiV oude touV rwgaV tou ampelwnoV sou sullexeiV tw ptwcw kai tw proshlutw kataleiyeiV auta egw eimi kurioV o qeoV umwn

11. ou kleyete ou yeusesqe ou sukofanthsei ekastoV ton plhsion

12. kai ouk omeisqe tw onomati mou ep' adikw kai ou bebhlwsete to onoma tou qeou umwn egw eimi kurioV o qeoV umwn

13. ouk adikhseiV ton plhsion kai ouc arpaseiV kai ou mh koimhqhsetai o misqoV tou misqwtou para soi ewV prwi

14. ou kakwV ereiV kwfon kai apenanti tuflou ou prosqhseiV skandalon kai fobhqhsh kurion ton qeon sou egw eimi kurioV o qeoV umwn

15. ou poihsete adikon en krisei ou lhmyh proswpon ptwcou oude qaumaseiV proswpon dunastou en dikaiosunh krineiV ton plhsion sou

16. ou poreush dolw en tw eqnei sou ouk episusthsh ef' aima tou plhsion sou egw eimi kurioV o qeoV umwn

17. ou mishseiV ton adelfon sou th dianoia sou elegmw elegxeiV ton plhsion sou kai ou lhmyh di' auton amartian

18. kai ouk ekdikatai sou h ceir kai ou mhnieiV toiV uioiV tou laou sou kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton egw eimi kurioV

19. ton nomon mou fulaxesqe ta kthnh sou ou katoceuseiV eterozugw kai ton ampelwna sou ou kataspereiV diaforon kai imation ek duo ufasmenon kibdhlon ouk epibaleiV seautw

20. kai ean tiV koimhqh meta gunaikoV koithn spermatoV kai auth oiketiV diapefulagmenh anqrwpw kai auth lutroiV ou lelutrwtai h eleuqeria ouk edoqh auth episkoph estai autoiV ouk apoqanountai oti ouk aphleuqerwqh

21. kai prosaxei thV plhmmeleiaV autou tw kuriw para thn quran thV skhnhV tou marturiou krion plhmmeleiaV

22. kai exilasetai peri autou o iereuV en tw kriw thV plhmmeleiaV enanti kuriou peri thV amartiaV hV hmarten kai afeqhsetai autw h amartia hn hmarten

23. otan de eiselqhte eiV thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin kai katafuteusete pan xulon brwsimon kai perikaqarieite thn akaqarsian autou o karpoV autou tria eth estai umin aperikaqartoV ou brwqhsetai

24. kai tw etei tw tetartw estai paV o karpoV autou agioV ainetoV tw kuriw

25. en de tw etei tw pemptw fagesqe ton karpon prosqema umin ta genhmata autou egw eimi kurioV o qeoV umwn

26. mh esqete epi twn orewn kai ouk oiwnieisqe oude orniqoskophsesqe

27. ou poihsete sisohn ek thV komhV thV kefalhV umwn oude fqereite thn oyin tou pwgwnoV umwn

28. kai entomidaV epi yuch ou poihsete en tw swmati umwn kai grammata stikta ou poihsete en umin egw eimi kurioV o qeoV umwn

29. ou bebhlwseiV thn qugatera sou ekporneusai authn kai ouk ekporneusei h gh kai h gh plhsqhsetai anomiaV

30. ta sabbata mou fulaxesqe kai apo twn agiwn mou fobhqhsesqe egw eimi kurioV

31. ouk epakolouqhsete eggastrimuqoiV kai toiV epaoidoiV ou proskollhqhsesqe ekmianqhnai en autoiV egw eimi kurioV o qeoV umwn

32. apo proswpou poliou exanasthsh kai timhseiV proswpon presbuterou kai fobhqhsh ton qeon sou egw eimi kurioV o qeoV umwn

33. ean de tiV proselqh proshlutoV umin en th gh umwn ou qliyete auton

34. wV o autocqwn en umin estai o proshlutoV o prosporeuomenoV proV umaV kai agaphseiV auton wV seauton oti proshlutoi egenhqhte en gh aiguptw egw eimi kurioV o qeoV umwn

35. ou poihsete adikon en krisei en metroiV kai en staqmioiV kai en zugoiV

36. zuga dikaia kai staqmia dikaia kai couV dikaioV estai umin egw eimi kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV aiguptou

37. kai fulaxesqe panta ton nomon mou kai panta ta prostagmata mou kai poihsete auta egw eimi kurioV o qeoV umwn

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina