1. dioti nhpioV israhl kai egw hgaphsa auton kai ex aiguptou metekalesa ta tekna autou

2. kaqwV metekalesa autouV outwV apwconto ek proswpou mou autoi toiV baalim equon kai toiV gluptoiV equmiwn

3. kai egw sunepodisa ton efraim anelabon auton epi ton braciona mou kai ouk egnwsan oti iamai autouV

4. en diafqora anqrwpwn exeteina autouV en desmoiV agaphsewV mou kai esomai autoiV wV rapizwn anqrwpoV epi taV siagonaV autou kai epibleyomai proV auton dunhsomai autw

5. katwkhsen efraim en aiguptw kai assour autoV basileuV autou oti ouk hqelhsen epistreyai

6. kai hsqenhsen romfaia en taiV polesin autou kai katepausen en taiV cersin autou kai fagontai ek twn diabouliwn autwn

7. kai o laoV autou epikremamenoV ek thV katoikiaV autou kai o qeoV epi ta timia autou qumwqhsetai kai ou mh uywsh auton

8. ti se diaqw efraim uperaspiw sou israhl ti se diaqw wV adama qhsomai se kai wV sebwim metestrafh h kardia mou en tw autw sunetaracqh h metameleia mou

9. ou mh poihsw kata thn orghn tou qumou mou ou mh egkatalipw tou exaleifqhnai ton efraim dioti qeoV egw eimi kai ouk anqrwpoV en soi agioV kai ouk eiseleusomai eiV polin

10. opisw kuriou poreusomai wV lewn ereuxetai oti autoV wrusetai kai eksthsontai tekna udatwn

11. kai eksthsontai wV orneon ex aiguptou kai wV peristera ek ghV assuriwn kai apokatasthsw autouV eiV touV oikouV autwn legei kurioV

“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina