1. poreuqwmen kai epistreywmen proV kurion ton qeon hmwn oti autoV hrpaken kai iasetai hmaV pataxei kai motwsei hmaV

2. ugiasei hmaV meta duo hmeraV en th hmera th trith anasthsomeqa kai zhsomeqa enwpion autou

3. kai gnwsomeqa diwxomen tou gnwnai ton kurion wV orqron etoimon eurhsomen auton kai hxei wV uetoV hmin proimoV kai oyimoV th gh

4. ti soi poihsw efraim ti soi poihsw iouda to de eleoV umwn wV nefelh prwinh kai wV drosoV orqrinh poreuomenh

5. dia touto apeqerisa touV profhtaV umwn apekteina autouV en rhmasin stomatoV mou kai to krima mou wV fwV exeleusetai

6. dioti eleoV qelw kai ou qusian kai epignwsin qeou h olokautwmata

7. autoi de eisin wV anqrwpoV parabainwn diaqhkhn ekei katefronhsen mou

8. galaad poliV ergazomenh mataia tarassousa udwr

9. kai h iscuV sou androV peiratou ekruyan iereiV odon kuriou efoneusan sikima oti anomian epoihsan

10. en tw oikw israhl eidon frikwdh ekei porneian tou efraim emianqh israhl kai iouda

11. arcou trugan seautw en tw epistrefein me thn aicmalwsian tou laou mou

“Feliz a alma que atinge o nível de perfeição que Deus deseja!” São Padre Pio de Pietrelcina