1. akolaston oinoV kai ubristikon meqh paV de o summeignumenoV auth ouk estai sofoV

2. ou diaferei apeilh basilewV qumou leontoV o de paroxunwn auton amartanei eiV thn eautou yuchn

3. doxa andri apostrefesqai loidoriaV paV de afrwn toioutoiV sumpleketai

4. oneidizomenoV oknhroV ouk aiscunetai wsautwV kai o danizomenoV siton en amhtw

5. udwr baqu boulh en kardia androV anhr de fronimoV exantlhsei authn

6. mega anqrwpoV kai timion anhr elehmwn andra de piston ergon eurein

7. oV anastrefetai amwmoV en dikaiosunh makariouV touV paidaV autou kataleiyei

8. otan basileuV dikaioV kaqish epi qronou ouk enantioutai en ofqalmoiV autou pan ponhron

9. tiV kauchsetai agnhn ecein thn kardian h tiV parrhsiasetai kaqaroV einai apo amartiwn [9a] kakologountoV patera h mhtera sbesqhsetai lampthr ai de korai twn ofqalmwn autou oyontai skotoV [9b] meriV epispoudazomenh en prwtoiV en toiV teleutaioiV ouk euloghqhsetai [9c] mh eiphV teisomai ton ecqron alla upomeinon ton kurion ina soi bohqhsh

10. staqmion mega kai mikron kai metra dissa akaqarta enwpion kuriou kai amfotera

11. kai o poiwn auta en toiV epithdeumasin autou sumpodisqhsetai neaniskoV meta osiou kai euqeia h odoV autou

12. ouV akouei kai ofqalmoV ora kuriou erga kai amfotera

13. mh agapa katalalein ina mh exarqhV dianoixon touV ofqalmouV sou kai emplhsqhti artwn

23. bdelugma kuriw disson staqmion kai zugoV dolioV ou kalon enwpion autou

24. para kuriou euqunetai ta diabhmata andri qnhtoV de pwV an nohsai taV odouV autou

25. pagiV andri tacu ti twn idiwn agiasai meta gar to euxasqai metanoein ginetai

26. likmhtwr asebwn basileuV sofoV kai epibalei autoiV trocon

27. fwV kuriou pnoh anqrwpwn oV ereuna tamieia koiliaV

28. elehmosunh kai alhqeia fulakh basilei kai perikuklwsousin en dikaiosunh ton qronon autou

29. kosmoV neaniaiV sofia doxa de presbuterwn poliai

30. upwpia kai suntrimmata sunanta kakoiV plhgai de eiV tamieia koiliaV

“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina