1. airetwteron onoma kalon h ploutoV poluV uper de argurion kai crusion cariV agaqh

2. plousioV kai ptwcoV sunhnthsan allhloiV amfoterouV de o kurioV epoihsen

3. panourgoV idwn ponhron timwroumenon krataiwV autoV paideuetai oi de afroneV parelqonteV ezhmiwqhsan

4. genea sofiaV foboV kuriou kai ploutoV kai doxa kai zwh

5. triboloi kai pagideV en odoiV skoliaiV o de fulasswn thn eautou yuchn afexetai autwn

7. plousioi ptwcwn arxousin kai oiketai idioiV despotaiV daniousin

8. o speirwn faula qerisei kaka plhghn de ergwn autou suntelesei [8a] andra ilaron kai dothn eulogei o qeoV mataiothta de ergwn autou suntelesei

9. o elewn ptwcon autoV diatrafhsetai twn gar eautou artwn edwken tw ptwcw [9a] nikhn kai timhn peripoieitai o dwra douV thn mentoi yuchn afaireitai twn kekthmenwn

10. ekbale ek sunedriou loimon kai sunexeleusetai autw neikoV otan gar kaqish en sunedriw pantaV atimazei

11. agapa kurioV osiaV kardiaV dektoi de autw panteV amwmoi ceilesin poimainei basileuV

12. oi de ofqalmoi kuriou diathrousin aisqhsin faulizei de logouV paranomoV

13. profasizetai kai legei oknhroV lewn en taiV odoiV en de taiV plateiaiV foneutai

14. boqroV baquV stoma paranomou o de mishqeiV upo kuriou empeseitai eiV auton [14a] eisin odoi kakai enwpion androV kai ouk agapa tou apostreyai ap' autwn apostrefein de dei apo odou skoliaV kai kakhV

15. anoia exhptai kardiaV neou rabdoV de kai paideia makran ap' autou

16. o sukofantwn penhta polla poiei ta eautou didwsin de plousiw ep' elassoni

17. logoiV sofwn paraballe son ouV kai akoue emon logon thn de shn kardian episthson ina gnwV oti kaloi eisin

18. kai ean embalhV autouV eiV thn kardian sou eufranousin se ama epi soiV ceilesin

19. ina sou genhtai epi kurion h elpiV kai gnwrish soi thn odon autou

20. kai su de apograyai auta seautw trisswV eiV boulhn kai gnwsin epi to platoV thV kardiaV sou

21. didaskw oun se alhqh logon kai gnwsin agaqhn upakouein tou apokrinesqai logouV alhqeiaV toiV proballomenoiV soi

22. mh apobiazou penhta ptwcoV gar estin kai mh atimashV asqenh en pulaiV

23. o gar kurioV krinei autou thn krisin kai rush shn asulon yuchn

24. mh isqi etairoV andri qumwdei filw de orgilw mh sunaulizou

25. mhpote maqhV twn odwn autou kai labhV brocouV th sh yuch

26. mh didou seauton eiV egguhn aiscunomenoV proswpon

27. ean gar mh echV poqen apoteishV lhmyontai to strwma to upo taV pleuraV sou

28. mh metaire oria aiwnia a eqento oi patereV sou

29. oratikon andra kai oxun en toiV ergoiV autou basileusi dei parestanai kai mh parestanai andrasi nwqroiV

Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina