1. uie mh zhlwshV kakouV andraV mhde epiqumhshV einai met' autwn

2. yeudh gar meleta h kardia autwn kai ponouV ta ceilh autwn lalei

3. meta sofiaV oikodomeitai oikoV kai meta sunesewV anorqoutai

4. meta aisqhsewV empimplatai tamieia ek pantoV ploutou timiou kai kalou

5. kreisswn sofoV iscurou kai anhr fronhsin ecwn gewrgiou megalou

6. meta kubernhsewV ginetai polemoV bohqeia de meta kardiaV bouleutikhV

7. sofia kai ennoia agaqh en pulaiV sofwn sofoi ouk ekklinousin ek stomatoV kuriou

8. alla logizontai en sunedrioiV apaideutoiV sunanta qanatoV

9. apoqnhskei de afrwn en amartiaiV akaqarsia de andri loimw emmolunqhsetai

10. en hmera kakh kai en hmera qliyewV ewV an ekliph

11. rusai agomenouV eiV qanaton kai ekpriou kteinomenouV mh feish

12. ean de eiphV ouk oida touton ginwske oti kurioV kardiaV pantwn ginwskei kai o plasaV pnohn pasin autoV oiden panta oV apodidwsin ekastw kata ta erga autou

13. fage meli uie agaqon gar khrion ina glukanqh sou o farugx

14. outwV aisqhsh sofian th sh yuch ean gar eurhV estai kalh h teleuth sou kai elpiV se ouk egkataleiyei

15. mh prosagaghV asebh nomh dikaiwn mhde apathqhV cortasia koiliaV

16. eptaki gar peseitai o dikaioV kai anasthsetai oi de asebeiV asqenhsousin en kakoiV

17. ean pesh o ecqroV sou mh epicarhV autw en de tw uposkelismati autou mh epairou

18. oti oyetai kurioV kai ouk aresei autw kai apostreyei ton qumon autou ap' autou

19. mh caire epi kakopoioiV mhde zhlou amartwlouV

20. ou gar mh genhtai ekgona ponhrwn lampthr de asebwn sbesqhsetai

21. fobou ton qeon uie kai basilea kai mhqeterw autwn apeiqhshV

22. exaifnhV gar teisontai touV asebeiV taV de timwriaV amfoterwn tiV gnwsetai [22a] logon fulassomenoV uioV apwleiaV ektoV estai decomenoV de edexato auton [22b] mhden yeudoV apo glwsshV basilei legesqw kai ouden yeudoV apo glwsshV autou ou mh exelqh [22c] macaira glwssa basilewV kai ou sarkinh oV d' an paradoqh suntribhsetai [22d] ean gar oxunqh o qumoV autou sun neuroiV anqrwpouV analiskei [22e] kai osta anqrwpwn katatrwgei kai sugkaiei wsper flox wste abrwta einai neossoiV aetwn

23. tauta de legw umin toiV sofoiV epiginwskein aideisqai proswpon en krisei ou kalon

24. o eipwn ton asebh dikaioV estin epikataratoV laoiV estai kai mishtoV eiV eqnh

25. oi de elegconteV beltiouV fanountai ep' autouV de hxei eulogia agaqh

26. ceilh de filhsousin apokrinomena logouV agaqouV

27. etoimaze eiV thn exodon ta erga sou kai paraskeuazou eiV ton agron kai poreuou katopisqen mou kai anoikodomhseiV ton oikon sou

28. mh isqi yeudhV martuV epi son polithn mhde platunou soiV ceilesin

29. mh eiphV on tropon ecrhsato moi crhsomai autw teisomai de auton a me hdikhsen

30. wsper gewrgion anhr afrwn kai wsper ampelwn anqrwpoV endehV frenwn

31. ean afhV auton cerswqhsetai kai cortomanhsei oloV kai ginetai ekleleimmenoV oi de fragmoi twn liqwn autou kataskaptontai

32. usteron egw metenohsa epebleya tou eklexasqai paideian

33. oligon nustazw oligon de kaqupnw oligon de enagkalizomai cersin sthqh

34. ean de touto poihV hxei proporeuomenh h penia sou kai h endeia sou wsper agaqoV dromeuV

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina