1. mh kaucw ta eiV aurion ou gar ginwskeiV ti texetai h epiousa

2. egkwmiazetw se o pelaV kai mh to son stoma allotrioV kai mh ta sa ceilh

3. baru liqoV kai dusbastakton ammoV orgh de afronoV barutera amfoterwn

4. anelehmwn qumoV kai oxeia orgh all' oudena ufistatai zhloV

5. kreissouV elegcoi apokekalummenoi kruptomenhV filiaV

6. axiopistotera estin traumata filou h ekousia filhmata ecqrou

7. yuch en plhsmonh ousa khrioiV empaizei yuch de endeei kai ta pikra glukeia fainetai

8. wsper otan orneon katapetasqh ek thV idiaV nossiaV outwV anqrwpoV douloutai otan apoxenwqh ek twn idiwn topwn

9. muroiV kai oinoiV kai qumiamasin terpetai kardia katarrhgnutai de upo sumptwmatwn yuch

10. filon son h filon patrwon mh egkataliphV eiV de ton oikon tou adelfou sou mh eiselqhV atucwn kreisswn filoV egguV h adelfoV makran oikwn

11. sofoV ginou uie ina eufrainhtai mou h kardia kai apostreyon apo sou eponeidistouV logouV

12. panourgoV kakwn epercomenwn apekrubh afroneV de epelqonteV zhmian teisousin

13. afelou to imation autou parhlqen gar ubristhV ostiV ta allotria lumainetai

14. oV an eulogh filon to prwi megalh th fwnh katarwmenou ouden diaferein doxei

15. stagoneV ekballousin anqrwpon en hmera ceimerinh ek tou oikou autou wsautwV kai gunh loidoroV ek tou idiou oikou

16. boreaV sklhroV anemoV onomati de epidexioV kaleitai

17. sidhroV sidhron oxunei anhr de paroxunei proswpon etairou

18. oV futeuei sukhn fagetai touV karpouV authV oV de fulassei ton eautou kurion timhqhsetai

19. wsper ouc omoia proswpa proswpoiV outwV oude ai kardiai twn anqrwpwn

20. adhV kai apwleia ouk empimplantai wsautwV kai oi ofqalmoi twn anqrwpwn aplhstoi [20a] bdelugma kuriw sthrizwn ofqalmon kai oi apaideutoi akrateiV glwssh

21. dokimion argurw kai crusw purwsiV anhr de dokimazetai dia stomatoV egkwmiazontwn auton [21a] kardia anomou ekzhtei kaka kardia de euqhV ekzhtei gnwsin

22. ean mastigoiV afrona en mesw sunedriou atimazwn ou mh perielhV thn afrosunhn autou

23. gnwstwV epignwsh yucaV poimniou sou kai episthseiV kardian sou saiV agelaiV

24. oti ou ton aiwna andri kratoV kai iscuV oude paradidwsin ek geneaV eiV genean

25. epimelou twn en tw pediw clwrwn kai kereiV poan kai sunage corton oreinon

26. ina echV probata eiV imatismon tima pedion ina wsin soi arneV

27. uie par' emou eceiV rhseiV iscuraV eiV thn zwhn sou kai eiV thn zwhn swn qerapontwn

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina