1. uie emh sofia prosece emoiV de logoiV paraballe son ouV

2. ina fulaxhV ennoian agaqhn aisqhsin de emwn ceilewn entellomai soi

3. mh prosece faulh gunaiki meli gar apostazei apo ceilewn gunaikoV pornhV h proV kairon lipainei son farugga

4. usteron mentoi pikroteron colhV eurhseiV kai hkonhmenon mallon macairaV distomou

5. thV gar afrosunhV oi podeV katagousin touV crwmenouV auth meta qanatou eiV ton adhn ta de icnh authV ouk ereidetai

6. odouV gar zwhV ouk epercetai sfalerai de ai trociai authV kai ouk eugnwstoi

7. nun oun uie akoue mou kai mh akurouV poihshV emouV logouV

8. makran poihson ap' authV shn odon mh eggishV proV quraiV oikwn authV

9. ina mh proh alloiV zwhn sou kai son bion anelehmosin

10. ina mh plhsqwsin allotrioi shV iscuoV oi de soi ponoi eiV oikouV allotriwn eiselqwsin

11. kai metamelhqhsh ep' escatwn hnika an katatribwsin sarkeV swmatoV sou

12. kai ereiV pwV emishsa paideian kai elegcouV exeklinen h kardia mou

13. ouk hkouon fwnhn paideuontoV me kai didaskontoV me oude pareballon to ouV mou

14. par' oligon egenomhn en panti kakw en mesw ekklhsiaV kai sunagwghV

15. pine udata apo swn aggeiwn kai apo swn freatwn phghV

16. mh uperekceisqw soi ta udata ek thV shV phghV eiV de saV plateiaV diaporeuesqw ta sa udata

17. estw soi monw uparconta kai mhdeiV allotrioV metascetw soi

18. h phgh sou tou udatoV estw soi idia kai suneufrainou meta gunaikoV thV ek neothtoV sou

19. elafoV filiaV kai pwloV swn caritwn omileitw soi h de idia hgeisqw sou kai sunestw soi en panti kairw en gar th tauthV filia sumperiferomenoV pollostoV esh

20. mh poluV isqi proV allotrian mhde sunecou agkalaiV thV mh idiaV

21. enwpion gar eisin twn tou qeou ofqalmwn odoi androV eiV de pasaV taV trociaV autou skopeuei

22. paranomiai andra agreuousin seiraiV de twn eautou amartiwn ekastoV sfiggetai

23. outoV teleuta meta apaideutwn ek de plhqouV thV eautou biothtoV exerrifh kai apwleto di' afrosunhn

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina