1. uie ean egguhsh son filon paradwseiV shn ceira ecqrw

2. pagiV gar iscura andri ta idia ceilh kai alisketai ceilesin idiou stomatoV

3. poiei uie a egw soi entellomai kai swzou hkeiV gar eiV ceiraV kakwn dia son filon iqi mh ekluomenoV paroxune de kai ton filon sou on eneguhsw

4. mh dwV upnon soiV ommasin mhde epinustaxhV soiV blefaroiV

5. ina swzh wsper dorkaV ek brocwn kai wsper orneon ek pagidoV

6. iqi proV ton murmhka w oknhre kai zhlwson idwn taV odouV autou kai genou ekeinou sofwteroV

7. ekeinw gar gewrgiou mh uparcontoV mhde ton anagkazonta ecwn mhde upo despothn wn

8. etoimazetai qerouV thn trofhn pollhn te en tw amhtw poieitai thn paraqesin [8a] h poreuqhti proV thn melissan kai maqe wV ergatiV estin thn te ergasian wV semnhn poieitai [8b] hV touV ponouV basileiV kai idiwtai proV ugieian prosferontai poqeinh de estin pasin kai epidoxoV [8c] kaiper ousa th rwmh asqenhV thn sofian timhsasa prohcqh

9. ewV tinoV oknhre katakeisai pote de ex upnou egerqhsh

10. oligon men upnoiV oligon de kaqhsai mikron de nustazeiV oligon de enagkalizh cersin sthqh

11. eit' emparaginetai soi wsper kakoV odoiporoV h penia kai h endeia wsper agaqoV dromeuV [11a] ean de aoknoV hV hxei wsper phgh o amhtoV sou h de endeia wsper kakoV dromeuV apautomolhsei

12. anhr afrwn kai paranomoV poreuetai odouV ouk agaqaV

13. o d' autoV enneuei ofqalmw shmainei de podi didaskei de enneumasin daktulwn

14. diestrammenh de kardia tektainetai kaka en panti kairw o toioutoV taracaV sunisthsin polei

15. dia touto exapinhV ercetai h apwleia autou diakoph kai suntribh aniatoV

16. oti cairei pasin oiV misei o kurioV suntribetai de di' akaqarsian yuchV

17. ofqalmoV ubristou glwssa adikoV ceireV ekceousai aima dikaiou

18. kai kardia tektainomenh logismouV kakouV kai podeV epispeudonteV kakopoiein

19. ekkaiei yeudh martuV adikoV kai epipempei kriseiV ana meson adelfwn

20. uie fulasse nomouV patroV sou kai mh apwsh qesmouV mhtroV sou

21. afayai de autouV epi sh yuch dia pantoV kai egkloiwsai epi sw trachlw

22. hnika an peripathV epagou authn kai meta sou estw wV d' an kaqeudhV fulassetw se ina egeiromenw sullalh soi

23. oti lucnoV entolh nomou kai fwV kai odoV zwhV elegcoV kai paideia

24. tou diafulassein se apo gunaikoV upandrou kai apo diabolhV glwsshV allotriaV

25. mh se nikhsh kallouV epiqumia mhde agreuqhV soiV ofqalmoiV mhde sunarpasqhV apo twn authV blefarwn

26. timh gar pornhV osh kai enoV artou gunh de andrwn timiaV yucaV agreuei

27. apodhsei tiV pur en kolpw ta de imatia ou katakausei

28. h peripathsei tiV ep' anqrakwn puroV touV de podaV ou katakausei

29. outwV o eiselqwn proV gunaika upandron ouk aqwwqhsetai oude paV o aptomenoV authV

30. ou qaumaston ean alw tiV kleptwn kleptei gar ina emplhsh thn yuchn peinwn

31. ean de alw apoteisei eptaplasia kai panta ta uparconta autou douV rusetai eauton

32. o de moicoV di' endeian frenwn apwleian th yuch autou peripoieitai

33. odunaV te kai atimiaV upoferei to de oneidoV autou ouk exaleifqhsetai eiV ton aiwna

34. mestoV gar zhlou qumoV androV authV ou feisetai en hmera krisewV

35. ouk antallaxetai oudenoV lutrou thn ecqran oude mh dialuqh pollwn dwrwn

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina