1. h sofia wkodomhsen eauth oikon kai uphreisen stulouV epta

2. esfaxen ta eauthV qumata ekerasen eiV krathra ton eauthV oinon kai htoimasato thn eauthV trapezan

3. apesteilen touV eauthV doulouV sugkalousa meta uyhlou khrugmatoV epi krathra legousa

4. oV estin afrwn ekklinatw proV me kai toiV endeesi frenwn eipen

5. elqate fagete twn emwn artwn kai piete oinon on ekerasa umin

6. apoleipete afrosunhn kai zhsesqe kai zhthsate fronhsin ina biwshte kai katorqwsate en gnwsei sunesin

7. o paideuwn kakouV lhmyetai eautw atimian elegcwn de ton asebh mwmhsetai eauton

8. mh elegce kakouV ina mh miswsin se elegce sofon kai agaphsei se

9. didou sofw aformhn kai sofwteroV estai gnwrize dikaiw kai prosqhsei tou decesqai

10. arch sofiaV foboV kuriou kai boulh agiwn sunesiV [10a] to gar gnwnai nomon dianoiaV estin agaqhV

11. toutw gar tw tropw polun zhseiV cronon kai prosteqhsetai soi eth zwhV sou

12. uie ean sofoV genh seautw sofoV esh kai toiV plhsion ean de kakoV apobhV monoV anantlhseiV kaka [12a] oV ereidetai epi yeudesin outoV poimanei anemouV o d' autoV diwxetai ornea petomena [12b] apelipen gar odouV tou eautou ampelwnoV touV de axonaV tou idiou gewrgiou peplanhtai [12c] diaporeuetai de di' anudrou erhmou kai ghn diatetagmenhn en diywdesin sunagei de cersin akarpian

13. gunh afrwn kai qraseia endehV ywmou ginetai h ouk epistatai aiscunhn

14. ekaqisen epi quraiV tou eauthV oikou epi difrou emfanwV en plateiaiV

15. proskaloumenh touV pariontaV kai kateuqunontaV en taiV odoiV autwn

16. oV estin umwn afronestatoV ekklinatw proV me endeesi de fronhsewV parakeleuomai legousa

17. artwn krufiwn hdewV ayasqe kai udatoV klophV glukerou

18. o de ouk oiden oti ghgeneiV par' auth olluntai kai epi peteuron adou sunanta [18a] alla apophdhson mh egcronishV en tw topw mhde episthshV to son omma proV authn [18b] outwV gar diabhsh udwr allotrion kai uperbhsh potamon allotrion [18c] apo de udatoV allotriou aposcou kai apo phghV allotriaV mh pihV [18d] ina polun zhshV cronon prosteqh de soi eth zwhV

“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina