1. kai proskalesamenoV touV dwdeka maqhtaV autou edwken autoiV exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian

2. twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtoV simwn o legomenoV petroV kai andreaV o adelfoV autou iakwboV o tou zebedaiou kai iwannhV o adelfoV autou

3. filippoV kai barqolomaioV qwmaV kai matqaioV o telwnhV iakwboV o tou alfaiou kai lebbaioV o epiklhqeiV qaddaioV

4. simwn o kananithV kai ioudaV iskariwthV o kai paradouV auton

5. toutouV touV dwdeka apesteilen o ihsouV paraggeilaV autoiV legwn eiV odon eqnwn mh apelqhte kai eiV polin samareitwn mh eiselqhte

6. poreuesqe de mallon proV ta probata ta apolwlota oikou israhl

7. poreuomenoi de khrussete legonteV oti hggiken h basileia twn ouranwn

8. asqenountaV qerapeuete leprouV kaqarizete nekrouV egeirete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote

9. mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon eiV taV zwnaV umwn

10. mh phran eiV odon mhde duo citwnaV mhde upodhmata mhde rabdon axioV gar o ergathV thV trofhV autou estin

11. eiV hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate tiV en auth axioV estin kakei meinate ewV an exelqhte

12. eisercomenoi de eiV thn oikian aspasasqe authn

13. kai ean men h h oikia axia elqetw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn proV umaV epistrafhtw

14. kai oV ean mh dexhtai umaV mhde akoush touV logouV umwn exercomenoi thV oikiaV h thV polewV ekeinhV ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn

15. amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisewV h th polei ekeinh

16. idou egw apostellw umaV wV probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi wV oi ofeiV kai akeraioi wV ai peristerai

17. prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai en taiV sunagwgaiV autwn mastigwsousin umaV

18. kai epi hgemonaV de kai basileiV acqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV kai toiV eqnesin

19. otan de paradidwsin umaV mh merimnhshte pwV h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhsete

20. ou gar umeiV este oi lalounteV alla to pneuma tou patroV umwn to laloun en umin

21. paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

22. kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

23. otan de diwkwsin umaV en th polei tauth feugete eiV thn allhn amhn gar legw umin ou mh teleshte taV poleiV tou israhl ewV an elqh o uioV tou anqrwpou

24. ouk estin maqhthV uper ton didaskalon oude douloV uper ton kurion autou

25. arketon tw maqhth ina genhtai wV o didaskaloV autou kai o douloV wV o kurioV autou ei ton oikodespothn beelzeboul ekalesan posw mallon touV oikiakouV autou

26. mh oun fobhqhte autouV ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

27. o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eiV to ouV akouete khruxate epi twn dwmatwn

28. kai mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobhqhte de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma apolesai en geennh

29. ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patroV umwn

30. umwn de kai ai triceV thV kefalhV pasai hriqmhmenai eisin

31. mh oun fobhqhte pollwn strouqiwn diaferete umeiV

32. paV oun ostiV omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV

33. ostiV d an arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai auton kagw emprosqen tou patroV mou tou en ouranoiV

34. mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan

35. hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patroV autou kai qugatera kata thV mhtroV authV kai numfhn kata thV penqeraV authV

36. kai ecqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou

37. o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axioV kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axioV

38. kai oV ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axioV

39. o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesaV thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

40. o decomenoV umaV eme decetai kai o eme decomenoV decetai ton aposteilanta me

41. o decomenoV profhthn eiV onoma profhtou misqon profhtou lhyetai kai o decomenoV dikaion eiV onoma dikaiou misqon dikaiou lhyetai

42. kai oV ean potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eiV onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina