1. Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy,

2. wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach domu Boga naszego.

3. Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.

4. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela - na wyłączną swoją własność.

5. Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.

6. Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach.

7. Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich komór.

8. Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia.

9. "W tobie, kraju egipski", zdziałał znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.

10. Poraził wiele narodów i zgładził królów potężnych:

11. amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich.

12. A ziemię ich dał w posiadanie, w posiadanie Izraela, swojego narodu.

13. Twe imię, Panie, trwa na wieki, Twa pamięć, Panie - z pokolenia w pokolenie.

14. Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi i lituje się nad swymi sługami.

15. Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich.

16. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą.

17. Mają uszy, ale nie słyszą; i nie ma oddechu w ich ustach.

18. Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, co w nich ufność pokłada.

19. Domu Izraela, błogosław Pana, domu Aarona, błogosław Pana!

20. Domu Lewiego, błogosław Pana, wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!

21. Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! "Alleluja".

Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina