1. Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekuæica; vodi ga kuda god hoæe.

2. Svaki je put èovjeku pravedan u vlastitim oèima, a Jahve ispituje srca.

3. Da se vrši pravda i èini pravo, draže je Jahvi nego žrtva.

4. Ponosite oèi i oholo srce i svjetiljka opakih - to je grijeh.

5. Namisli marljivoga samo su na korist, a nagloga samo na siromaštvo.

6. Blago steèeno jezikom lažljivim nestalna je ispraznost onih koji traže smrt.

7. Opake æe odnijeti nasilje njihovo jer ne žele èiniti pravice.

8. Zapleten je put zloèinca, a pravo je djelo èista èovjeka.

9. Bolje je živjeti pod rubom krova nego u zajednièkoj kuæi sa ženom svadljivom.

10. Duša opakoga želi zlo: u njega nema samilosti ni za bližnjega.

11. Kad se podsmjevaè kazni, neiskusan postaje mudar, a mudri iz pouke crpe znanje.

12. Na kuæu opakoga pazi Svepravedni i opake strovaljuje u nesreæu.

13. Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam æe vikati, ali ga neæe nitko uslišati.

14. Potajan dar utišava srdžbu, a poklon ispod ruke i žestoku jarost.

15. Sud pravièan radost je pravedniku a užas zloèincima.

16. Èovjek koji skreæe s puta razbora poèivat æe u zboru mrtvaèkom.

17. Tko ljubi veselje, postaje siromah, i tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se.

18. Opak èovjek otkup je za pravednika, i bezbožnik stupa na mjesto pravednog.

19. Bolje je živjeti u pustinji nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.

20. Krasno je blago i ulje u stanu mudroga, a bezuman ih èovjek rasipa.

21. Tko teži za pravdom i dobrohotnošæu, nalazi život i èast.

22. Mudrac nadvladava i grad pun ratnika i krši silu u koju su se uzdali.

23. Tko èuva usta i jezik svoj, èuva sebe od nevolje.

24. Drzovitom i oholici ime je "podsmjevaè"; on sve radi s prekomjernom drskošæu.

25. Lijenèinu ubija želja njegova jer mu ruke bježe od posla.

26. Opak po cio dan živo želi, a pravednik daje i ne škrtari.

27. Mrska je žrtva opakih, osobito kad se požudno prinosi.

28. Lažljiv svjedok propada, a èovjek koji sluša, opet æe govoriti.

29. Opaki pokazuju drsko lice, a poštenjak uèvršæuje put svoj.

30. Nema mudrosti i nema razuma i nema savjeta protiv Jahve.

31. Konj se oprema za dan boja, ali Jahve daje pobjedu.

“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina