1. Mudrost je sazidala sebi kuæu, i otesala sedam stupova.

2. Poklala je svoje klanice, pomiješala svoje vino i postavila svoj stol.

3. Poslala je svoje djevojke da objave svrh gradskih visina:

4. "Tko je neiskusan, neka se svrati ovamo!" A nerazumnima govori:

5. "Hodite, jedite od mojega kruha i pijte vina koje sam pomiješala.

6. Ostavite ludost, da biste živjeli, i hodite putem razboritosti."

7. Tko pouèava podrugljivca, prima pogrdu, i tko prekorava opakoga, prima ljagu.

8. Ne kori podsmjevaèa, da te ne zamrzi; kori mudra, da te zavoli.

9. Pouèi mudroga, i bit æe još mudriji; uputi pravednoga, i uveæat æe se njegovo znanje.

10. Gospodnji strah poèetak je mudrosti, a razboritost je spoznaja Presvetog.

11. "Po meni ti se umnožavaju dani i množe ti se godine života.

12. Ako si mudar, sebi si mudar; budeš li podsmjevaè, sam æeš snositi."

13. Gospoða ludost puna je strasti, prosta je i ne zna ništa.

14. I sjedi na vratima svoje kuæe na stolici, u gradskim visinama,

15. te poziva one koji prolaze putem, koji ravno idu svojim stazama:

16. "Tko je neiskusan, neka se svrati ovamo!" I nerazumnomu govori:

17. "Kradena je voda slatka i ugodno je potajno jesti kruh."

18. A on ne zna da su Sjene ondje, da uzvanici njezini poèivaju u Podzemlju.

“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina