1. Mladi je Samuel služio Jahvi pod nadzorom Elijevim; u ono vrijeme Jahve je izrijetka govorio ljudima, a viðenja nisu bila èesta.

2. No jednoga je dana Eli ležao u svojoj sobi - oèi su njegove poèele slabiti te više nije mogao vidjeti -

3. svijeænjak Božji još ne bijaše ugašen i Samuel je spavao u svetištu Jahvinu, ondje gdje je bio Kovèeg Božji.

4. I Jahve zovnu: "Samuele! Samuele!" A on odgovori: "Evo me!"

5. I otrèa k Eliju i reèe: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli reèe: "Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!" I on ode i leže.

6. I Jahve opet zovnu: "Samuele! Samuele!" Samuel usta, ode k Eliju i reèe: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli odgovori: "Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!"

7. Samuel još nije poznavao Jahve i još mu nikada ne bijaše objavljena rijeè Jahvina.

8. I Jahve zovnu Samuela po treæi put. On usta, ode k Eliju i reèe: "Evo me! Ti si me zvao!" Sada Eli razumje da je Jahve zvao djeèaka.

9. Zato reèe Samuelu: "Idi i lezi; a ako te zovne, ti reci: 'Govori, sluga tvoj sluša.'" I Samuel ode i leže na svoje mjesto.

10. I doðe Jahve i stade i zovnu kao prije: "Samuele! Samuele!" A Samuel odgovori: "Govori, sluga tvoj sluša."

11. Tada Jahve reèe Samuelu: "Evo, uèinit æu nešto u Izraelu da æe oba uha zujati svakome koji èuje.

12. U onaj æu dan ispuniti na Eliju sve što sam rekao za kuæu njegovu, od poèetka do kraja.

13. Ti æeš mu objaviti da osuðujem kuæu njegovu dovijeka; on je znao da njegovi sinovi hule na Boga, a nije ih obuzdao.

14. Zato - kunem se domu Elijevu - neæe oprati krivicu Elijeva doma nikakve žrtve ni prinosi dovijeka."

15. Samuel je spavao do jutra, a onda otvori vrata Doma Jahvina. Samuel se bojao kazati viðenje Eliju.

16. Ali Eli zovnu Samuela govoreæi: "Samuele, sine!" A on odgovori: "Evo me!"

17. I on upita: "Kakva je rijeè koju ti reèe? Nemoj mi zatajiti ništa! Tako ti Bog uèinio zlo i dodao ti drugo ako mi zatajiš nešto od onoga što ti je kazao."

18. Nato mu Samuel pripovjedi sve i ništa ne zataji od njega. A Eli reèe: "On je Jahve, neka èini što je dobro u oèima njegovim!"

19. Samuel je rastao, a Jahve je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih rijeèi padne na zemlju.

20. Sav Izrael, od Dana do Beer Šebe, spozna da je Samuel postavljen za proroka Jahvina.

21. Jahve se i dalje javljao u Šilu, jer se objavljivao Samuelu, [4:1] i rijeè se Samuelova obraæala svemu Izraelu. (Eli je bio vrlo star, a njegovi su sinovi ustrajali u svome opakom postupku pred Jahvom.)

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina