1. Tada doðoše ljudi iz Kirjat Jearima i odnesoše Kovèeg Jahvin sebi. Unesoše ga u kuæu Abinadabovu, na uzvišici, i posvetiše njegova sina Eleazara da èuva Kovèeg Jahvin.

2. Od dana kad je Kovèeg bio postavljen u Kirjat Jearimu, proðe mnogo vremena - dvadeset godina - i sav je dom Izraelov uzdisao za Jahvom.

3. Tada Samuel progovori svemu domu Izraelovu ovako: "Ako se od svega srca svoga vraæate Jahvi, uklonite iz svoje sredine tuðe bogove, baale i aštarte, i upravite srce svoje Jahvi i njemu jedinome služite. Tada æe vas on izbaviti iz ruke Filistejaca."

4. Sinovi Izraelovi ukloniše nato baale i aštarte i služahu jedinome Jahvi.

5. Samuel tada zapovjedi: "Skupite sve sinove Izraelove u Mispu da se pomolim Jahvi za vas."

6. Oni se dakle skupiše u Mispi; ondje su grabili vodu i izlijevali je pred Jahvom. I postili su onaj dan i priznavali: "Sagriješili smo Jahvi!" I Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Mispi.

7. Kad su Filistejci èuli da su se sinovi Izraelovi skupili u Mispi, krenu filistejski knezovi da napadnu na Izraela. Kad to vidješe sinovi Izraelovi, uplašiše se Filistejaca.

8. I zamoliše sinovi Izraelovi Samuela: "Ne prestaj vapiti za nas Jahvi, Bogu našemu, da nas izbavi iz ruke Filistejaca."

9. Samuel uze jedno janje sisanèe i prinese ga Jahvi kao žrtvu paljenicu i glasno se pomoli Jahvi za Izraela, i Jahve ga usliša.

10. Dok je Samuel prinosio žrtvu paljenicu, Filistejci su došli da udare na Izraela, ali Jahve toga dana zagrmi silnom grmljavinom na Filistejce i tako ih prestraši i smete da su podlegli Izraelu.

11. Ratnici izraelski iziðoše iz Mispe i potjeraše Filistejce, tukuæi ih sve do ispod Bet Kara.

12. A Samuel uze jedan kamen i postavi ga izmeðu Mispe i Ješane i nazva ga imenom Eben Haezer govoreæi: "Dovde nam je Jahve pomogao."

13. Tako su Filistejci bili poniženi i nikada više ne navališe na zemlju Izraelovu, a ruka je Jahvina pritiskivala Filistejce svega vijeka Samuelova.

14. I gradove koje Filistejci bijahu zauzeli od Izraela vratiše se njemu, od Ekrona do Gata, i Izrael oslobodi njihovo podruèje iz ruke filistejske. I bio je mir izmeðu Izraela i Amorejaca.

15. Samuel je bio sudac u Izraelu svega svoga vijeka.

16. Svake je godine obilazio Betel, Gilgal i Mispu i u svim je tim mjestima sudio Izraelu.

17. Zatim se vraæao u Ramu, jer je ondje imao svoju kuæu i ondje je sudio Izraelu. Ondje je podigao i žrtvenik Jahvi.

“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina