1. Dozivljem vam, braæo, u pamet evanðelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite,

2. po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste.

3. Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima;

4. bi pokopan i uskrišen treæi dan po Pismima;

5. ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.

6. Potom se ukaza braæi, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; veæina ih još i sada živi, a neki usnuše.

7. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.

8. Najposlije, kao nedonošèetu, ukaza se i meni.

9. Da, ja sam najmanji meðu apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju.

10. Ali milošæu Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni - ali ne ja, nego milost Božja sa mnom.

11. Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete.

12. No ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki meðu vama govore da nema uskrsnuæa mrtvih?

13. Ako nema uskrsnuæa mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo.

14. Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša.

15. Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedoèismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju.

16. Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.

17. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.

18. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše.

19. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi.

20. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!

21. Doista po èovjeku smrt, po Èovjeku i uskrsnuæe od mrtvih!

22. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako æe i u Kristu svi biti oživljeni.

23. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku;

24. potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu.

25. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.

26. Kao posljednji neprijatelj bit æe obeskrijepljena Smrt

27. jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno - sve osim Onoga koji mu je sve podložio.

28. I kad mu sve bude podloženo, tada æe se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu.

29. Što onda èine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopæe ne uskršavaju, što se krste za njih?

30. Što se onda i mi svaki èas izlažemo pogiblima?

31. Dan za danom umirem, tako mi slave vaše, braæo, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našem!

32. Ako sam se po ljudsku borio sa zvijerima u Efezu, kakva mi korist? Ako mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pijmo jer sutra nam je umrijeti.

33. Ne varajte se: "Zli razgovori kvare dobre obièaje."

34. Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga.

35. Ali reæi æe netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li æe tijelom doæi?

36. Bezumnièe! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre.

37. I što siješ, ne siješ tijelo buduæe, veæ golo zrno, pšenice - recimo - ili èega drugoga.

38. A Bog mu daje tijelo kakvo hoæe, i to svakom sjemenu svoje tijelo.

39. Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo èovjeèje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptièje, a drugo riblje.

40. Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.

41. Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.

42. Tako i uskrsnuæe mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti;

43. sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi;

44. sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.

45. Tako je i pisano: Prvi èovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam - duh životvorni.

46. Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.

47. Prvi je èovjek od zemlje, zemljan; drugi èovjek - s neba.

48. Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski.

49. I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit æemo i sliku nebeskoga.

50. A ovo, braæo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

51. Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše neæemo usnuti, ali svi æemo se izmijeniti.

52. Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju - jer zatrubit æe - i mrtvi æe uskrsnuti neraspadljivi i mi æemo se izmijeniti.

53. Jer ovo raspadljivo treba da se obuèe u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuèe u besmrtnost.

54. A kad se ovo raspadljivo obuèe u neraspadljivost i ovo smrtno obuèe u besmrtnost, tada æe se obistiniti rijeè napisana: Pobjeda iskapi smrt.

55. Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?

56. Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon.

57. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!

58. Tako, braæo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajuæi da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina