Fundar 165 Resultados para: Božje

 • Kad ih Jakov opazi, reèe: "Ovo je Božje taborište!" Zato nazva ono mjesto Mahanajim. (Knjiga Postanka 32, 3)

 • A Jakov reèe: "Nemoj tako! Ako sam našao naklonost u tvojim oèima, primi dar iz moje ruke; jer meni je, što si me ljubezno primio, kao da gledam lice Božje. (Knjiga Postanka 33, 10)

 • Kad zaðu u prepirku, doðu k meni. Ja onda rasudim izmeðu jednoga i drugoga; izložim im Božje zakone i odredbe." (Knjiga Izlaska 18, 16)

 • Ustane Mojsije i njegov pomoænik Jošua te se Mojsije popne na brdo Božje. (Knjiga Izlaska 24, 13)

 • Ploèe su bile djelo Božje; pismo je bilo pismo Božje u ploèama urezano. (Knjiga Izlaska 32, 16)

 • proroèanstvo onoga koji rijeèi Božje sluša, koji vidi viðenja Svesilnoga, koji pada i oèi mu se otvaraju. (Knjiga Brojeva 24, 4)

 • proroèanstvo onoga koji rijeèi Božje sluša, koji poznaje mudrost Svevišnjega, koji vidi viðenja Svesilnoga, koji pada i oèi mu se otvaraju. (Knjiga Brojeva 24, 16)

 • njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko noæi nego ga pokopaj istoga dana, jer je obješeni prokletstvo Božje. Tako neæeš okaljati svoje zemlje, koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. (Ponovljeni zakon 21, 23)

 • Tada Šaulov sin Jonatan krenu na put i doðe k Davidu u Horšu i ohrabri ga u ime Božje. (Prva knjiga o Samuelu 23, 16)

 • Jer æe kralj poslušati svoju službenicu i izbaviti je iz ruku èovjeka koji hoæe da me istrijebi zajedno s mojim sinom iz Božje baštine. (Druga knjiga o Samuelu 14, 16)

 • Ustao je, jeo i pio. Okrijepljen tom hranom, išao je èetrdeset dana i èetrdeset noæi sve do Božje gore Horeba. (Prva knjiga o kraljevima 19, 8)

 • Sada, dakle, pregnite svojim srcem i svojom dušom da tražite Jahvu, svoga Boga; idite i gradite Svetište Bogu Jahvi, unesite Kovèeg saveza Jahvina i Božje sveto posuðe u Dom koji æe se sagraditi Jahvinu imenu!" (Prva knjiga Ljetopisa 22, 19)


“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina