Fundar 812 Resultados para: Njima

 • Sa sobom uzmi svega za jelo pa èuvaj da bude hrane tebi i njima." (Knjiga Postanka 6, 21)

 • Onog dana uðe u korablju Noa i njegovi sinovi: Šem, Ham i Jafet, Noina žena i tri žene Noinih sinova s njima; (Knjiga Postanka 7, 13)

 • Terah povede svoga sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, svoju snahu Saraju, ženu svoga sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskoga u zemlju kanaansku. Kad stignu do Harana, ondje se nastane. (Knjiga Postanka 11, 31)

 • Podigavši oèi, opazi tri èovjeka gdje stoje nedaleko od njega. Èim ih spazi, potrèa s ulaza šatora njima u susret. Pade nièice na zemlju (Knjiga Postanka 18, 2)

 • Poslije uzme masla, mlijeka i zgotovljeno tele pa stavi pred njih, a sam stajaše pred njima, pod stablom, dok su blagovali. (Knjiga Postanka 18, 8)

 • Ljudi ustanu i krenu put Sodome. Abraham poðe s njima da ih isprati. (Knjiga Postanka 18, 16)

 • Lot iziðe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata. (Knjiga Postanka 19, 6)

 • Imam, evo, dvije kæeri s kojima još èovjek nije imao dodira: njih æu vam izvesti pa èinite s njima što želite; samo ovim ljudima nemojte ništa uèiniti jer su došli pod sjenu moga krova." (Knjiga Postanka 19, 8)

 • "Odstupi odatle!" - rekoše. - "Došao kao dotepenac, a za suca se veæ postavlja. Sad æemo mi s tobom gore nego s njima." I nasrnuše na jadnika Lota i navališe na vrata da ih razbiju. (Knjiga Postanka 19, 9)

 • I usne san: ljestve stoje na zemlji, a vrhom do neba dopiru, i anðeli Božji po njima se penju i silaze. (Knjiga Postanka 28, 12)

 • Dok je on još s njima govorio, doðe Rahela s ovcama svoga oca. Bila je, naime, pastirica. (Knjiga Postanka 29, 9)

 • A Jakov uzme zelenih mladica od topola, badema i platana; na njima izreza bijele pruge, otkrivši bjeliku na mladicama. (Knjiga Postanka 30, 37)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina