Fundar 1786 Resultados para: Tako

 • Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva. (Jakovljeva poslanica 2, 26)

 • Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi. Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali! (Jakovljeva poslanica 3, 5)

 • iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braæo moja, tako dogaðati! (Jakovljeva poslanica 3, 10)

 • Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Rijeèi, da i bez rijeèi budu pridobiveni življenjem vas žena, (Prva Petrova poslanica 3, 1)

 • Tako su se doista i nekoæ svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. (Prva Petrova poslanica 3, 5)

 • Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako èinite dobro ne bojeæi se nikakva zastrašivanja. (Prva Petrova poslanica 3, 6)

 • Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte èast kao subaštinicima milosti Života da ne sprijeèite svojih molitava. (Prva Petrova poslanica 3, 7)

 • Tako i vi, mladiæi, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošæu jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. (Prva Petrova poslanica 5, 5)

 • Tako æe vam se bogato osigurati ulazak u vjeèno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista. (Druga Petrova poslanica 1, 11)

 • Tako nam je potvrðena proroèka rijeè te dobro èinite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim. (Druga Petrova poslanica 1, 19)

 • Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi istièete u svetu življenju i pobožnosti (Druga Petrova poslanica 3, 11)

 • Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupuæeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast. (Druga Petrova poslanica 3, 16)


“O verdadeiro servo de Deus é aquele que usa a caridade para com seu próximo, que está decidido a fazer a vontade de Deus a todo custo, que vive em profunda humildade e simplicidade”. São Padre Pio de Pietrelcina