Fundar 2532 Resultados para: Autw

 • sara de h gunh abram ouk etikten autw hn de auth paidiskh aiguptia h onoma agar (Gênesis 16, 1)

 • kai labousa sara h gunh abram agar thn aiguptian thn eauthV paidiskhn meta deka eth tou oikhsai abram en gh canaan kai edwken authn abram tw andri authV autw gunaika (Gênesis 16, 3)

 • kai eteken agar tw abram uion kai ekalesen abram to onoma tou uiou autou on eteken autw agar ismahl (Gênesis 16, 15)

 • egeneto de abram etwn enenhkonta ennea kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw egw eimi o qeoV sou euarestei enantion emou kai ginou amemptoV (Gênesis 17, 1)

 • kai epesen abram epi proswpon autou kai elalhsen autw o qeoV legwn (Gênesis 17, 3)

 • kai elaben abraam ismahl ton uion autou kai pantaV touV oikogeneiV autou kai pantaV touV argurwnhtouV kai pan arsen twn andrwn twn en tw oikw abraam kai perietemen taV akrobustiaV autwn en tw kairw thV hmeraV ekeinhV kaqa elalhsen autw o qeoV (Gênesis 17, 23)

 • wfqh de autw o qeoV proV th drui th mambrh kaqhmenou autou epi thV quraV thV skhnhV autou meshmbriaV (Gênesis 18, 1)

 • abraam de ginomenoV estai eiV eqnoV mega kai polu kai eneuloghqhsontai en autw panta ta eqnh thV ghV (Gênesis 18, 18)

 • kai eipen autw idou eqaumasa sou to proswpon kai epi tw rhmati toutw tou mh katastreyai thn polin peri hV elalhsaV (Gênesis 19, 21)

 • eipen de autw o qeoV kaq' upnon kagw egnwn oti en kaqara kardia epoihsaV touto kai efeisamhn egw sou tou mh amartein se eiV eme eneken toutou ouk afhka se ayasqai authV (Gênesis 20, 6)

 • kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep' eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi (Gênesis 20, 9)

 • elaben de abimelec cilia didracma probata kai moscouV kai paidaV kai paidiskaV kai edwken tw abraam kai apedwken autw sarran thn gunaika autou (Gênesis 20, 14)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina