Fundar 103 Resultados para: Eteken

 • adam de egnw euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton kain kai eipen ekthsamhn anqrwpon dia tou qeou (Gênesis 4, 1)

 • kai egnw kain thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton enwc kai hn oikodomwn polin kai epwnomasen thn polin epi tw onomati tou uiou autou enwc (Gênesis 4, 17)

 • kai eteken ada ton iwbel outoV hn o pathr oikountwn en skhnaiV kthnotrofwn (Gênesis 4, 20)

 • sella de eteken kai auth ton qobel kai hn sfurokopoV calkeuV calkou kai sidhrou adelfh de qobel noema (Gênesis 4, 22)

 • egnw de adam euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken uion kai epwnomasen to onoma autou shq legousa exanesthsen gar moi o qeoV sperma eteron anti abel on apekteinen kain (Gênesis 4, 25)

 • kai eteken agar tw abram uion kai ekalesen abram to onoma tou uiou autou on eteken autw agar ismahl (Gênesis 16, 15)

 • abram de hn ogdohkonta ex etwn hnika eteken agar ton ismahl tw abram (Gênesis 16, 16)

 • kai eteken h presbutera uion kai ekalesen to onoma autou mwab legousa ek tou patroV mou outoV pathr mwabitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 37)

 • eteken de kai h newtera uion kai ekalesen to onoma autou amman uioV tou genouV mou outoV pathr ammanitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 38)

 • kai sullabousa eteken sarra tw abraam uion eiV to ghraV eiV ton kairon kaqa elalhsen autw kurioV (Gênesis 21, 2)

 • kai ekalesen abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autw on eteken autw sarra isaak (Gênesis 21, 3)

 • kai baqouhl egennhsen thn rebekkan oktw outoi uioi ouV eteken melca tw nacwr tw adelfw abraam (Gênesis 22, 23)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina