Fundar 23 Resultados para: Euaggeliou

 • arch tou euaggeliou ihsou cristou uiou tou qeou (São Marcos 1, 1)

 • oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou kai tou euaggeliou outoV swsei authn (São Marcos 8, 35)

 • apokriqeiV de o ihsouV eipen amhn legw umin oudeiV estin oV afhken oikian h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera h gunaika h tekna h agrouV eneken emou kai tou euaggeliou (São Marcos 10, 29)

 • pollhV de suzhthsewV genomenhV anastaV petroV eipen proV autouV andreV adelfoi umeiV epistasqe oti af hmerwn arcaiwn o qeoV en hmin exelexato dia tou stomatoV mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai (Atos dos Apóstolos 15, 7)

 • oida de oti ercomenoV proV umaV en plhrwmati eulogiaV tou euaggeliou tou cristou eleusomai (Romanos 15, 29)

 • ean gar muriouV paidagwgouV echte en cristw all ou pollouV pateraV en gar cristw ihsou dia tou euaggeliou egw umaV egennhsa (I Coríntios 4, 15)

 • outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn (I Coríntios 9, 14)

 • en oiV o qeoV tou aiwnoV toutou etuflwsen ta nohmata twn apistwn eiV to mh augasai autoiV ton fwtismon tou euaggeliou thV doxhV tou cristou oV estin eikwn tou qeou (II Coríntios 4, 4)

 • oiV oude proV wran eixamen th upotagh ina h alhqeia tou euaggeliou diameinh proV umaV (Gálatas 2, 5)

 • all ote eidon oti ouk orqopodousin proV thn alhqeian tou euaggeliou eipon tw petrw emprosqen pantwn ei su ioudaioV uparcwn eqnikwV zhV kai ouk ioudaikwV ti ta eqnh anagkazeiV ioudaizein (Gálatas 2, 14)

 • einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV autou en tw cristw dia tou euaggeliou (Efésios 3, 6)

 • kai upodhsamenoi touV podaV en etoimasia tou euaggeliou thV eirhnhV (Efésios 6, 15)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina