Fundar 82 Resultados para: alhqeiaV

 • otan de elqh ekeinoV to pneuma thV alhqeiaV odhghsei umaV eiV pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin (São João 16, 13)

 • eipen oun autw o pilatoV oukoun basileuV ei su apekriqh o ihsouV su legeiV oti basileuV eimi egw egw eiV touto gegennhmai kai eiV touto elhluqa eiV ton kosmon ina marturhsw th alhqeia paV o wn ek thV alhqeiaV akouei mou thV fwnhV (São João 18, 37)

 • sunhcqhsan gar ep alhqeiaV epi ton agion paida sou ihsoun on ecrisaV hrwdhV te kai pontioV pilatoV sun eqnesin kai laoiV israhl (Atos dos Apóstolos 4, 27)

 • anoixaV de petroV to stoma eipen ep alhqeiaV katalambanomai oti ouk estin proswpolhpthV o qeoV (Atos dos Apóstolos 10, 34)

 • o de ou mainomai fhsin kratiste fhste all alhqeiaV kai swfrosunhV rhmata apofqeggomai (Atos dos Apóstolos 26, 25)

 • paideuthn afronwn didaskalon nhpiwn econta thn morfwsin thV gnwsewV kai thV alhqeiaV en tw nomw (Romanos 2, 20)

 • legw de ihsoun criston diakonon gegenhsqai peritomhV uper alhqeiaV qeou eiV to bebaiwsai taV epaggeliaV twn paterwn (Romanos 15, 8)

 • wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV (I Coríntios 5, 8)

 • all apeipameqa ta krupta thV aiscunhV mh peripatounteV en panourgia mhde dolounteV ton logon tou qeou alla th fanerwsei thV alhqeiaV sunistwnteV eautouV proV pasan suneidhsin anqrwpwn enwpion tou qeou (II Coríntios 4, 2)

 • en logw alhqeiaV en dunamei qeou dia twn oplwn thV dikaiosunhV twn dexiwn kai aristerwn (II Coríntios 6, 7)

 • ou gar dunameqa ti kata thV alhqeiaV all uper thV alhqeiaV (II Coríntios 13, 8)

 • en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw (Efésios 1, 13)


“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina