Fundar 248 Resultados para: faraw

 • eipen de iwshf proV touV adelfouV autou anabaV apaggelw tw faraw kai erw autw oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou oi hsan en gh canaan hkasin proV me (Gênesis 46, 31)

 • ean oun kalesh umaV faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin (Gênesis 46, 33)

 • elqwn de iwshf aphggeilen tw faraw legwn o pathr mou kai oi adelfoi mou kai ta kthnh kai oi boeV autwn kai panta ta autwn hlqon ek ghV canaan kai idou eisin en gh gesem (Gênesis 47, 1)

 • apo de twn adelfwn autou parelaben pente andraV kai esthsen autouV enantion faraw (Gênesis 47, 2)

 • kai eipen faraw toiV adelfoiV iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn (Gênesis 47, 3)

 • eipan de tw faraw paroikein en th gh hkamen ou gar estin nomh toiV kthnesin twn paidwn sou eniscusen gar o limoV en gh canaan nun oun katoikhsomen oi paideV sou en gh gesem (Gênesis 47, 4)

 • eipen de faraw tw iwsfh katoikeitwsan en gh gesem ei de episth oti eisin en autoiV andreV dunatoi katasthson autouV arcontaV twn emwn kthnwn hlqon de eiV aigupton proV iwshf iakwb kai oi uioi autou kai hkousen faraw basileuV aiguptou kai eipen faraw proV iwshf legwn o pathr sou kai oi adelfoi sou hkasi proV se (Gênesis 47, 5)

 • eishgagen de iwshf iakwb ton patera autou kai esthsen auton enantion faraw kai euloghsen iakwb ton faraw (Gênesis 47, 7)

 • eipen de faraw tw iakwb posa eth hmerwn thV zwhV sou (Gênesis 47, 8)

 • kai eipen iakwb tw faraw ai hmerai twn etwn thV zwhV mou aV paroikw ekaton triakonta eth mikrai kai ponhrai gegonasin ai hmerai twn etwn thV zwhV mou ouk afikonto eiV taV hmeraV twn etwn thV zwhV twn paterwn mou aV hmeraV parwkhsan (Gênesis 47, 9)

 • kai euloghsaV iakwb ton faraw exhlqen ap' autou (Gênesis 47, 10)

 • kai katwkisen iwshf ton patera kai touV adelfouV autou kai edwken autoiV katascesin en gh aiguptou en th beltisth gh en gh ramessh kaqa prosetaxen faraw (Gênesis 47, 11)


“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina