Fundar 1602 Resultados para: kata

 • kai ton krion dicotomhseiV kata melh kai pluneiV ta endosqia kai touV podaV udati kai epiqhseiV epi ta dicotomhmata sun th kefalh (Êxodo 29, 17)

 • kai poihseiV aarwn kai toiV uioiV autou outwV kata panta osa eneteilamhn soi epta hmeraV teleiwseiV autwn taV ceiraV (Êxodo 29, 35)

 • kai ton amnon ton deuteron poihseiV to deilinon kata thn qusian thn prwinhn kai kata thn spondhn autou poihseiV eiV osmhn euwdiaV karpwma kuriw (Êxodo 29, 41)

 • kai touto estin o dwsousin osoi an paraporeuwntai thn episkeyin to hmisu tou didracmou o estin kata to didracmon to agion eikosi oboloi to didracmon to de hmisu tou didracmou eisfora kuriw (Êxodo 30, 13)

 • epi sarka anqrwpou ou crisqhsetai kai kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin eautoiV wsautwV agion estin kai agiasma estai umin (Êxodo 30, 32)

 • qumiama kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin autoiV agiasma estai umin kuriw (Êxodo 30, 37)

 • kai ta liqourgika kai eiV ta erga ta tektonika twn xulwn ergazesqai kata panta ta erga (Êxodo 31, 5)

 • kai to elaion thV crisewV kai to qumiama thV sunqesewV tou agiou kata panta osa egw eneteilamhn soi poihsousin (Êxodo 31, 11)

 • mnhsqeiV abraam kai isaak kai iakwb twn swn oiketwn oiV wmosaV kata seautou kai elalhsaV proV autouV legwn poluplhqunw to sperma umwn wsei ta astra tou ouranou tw plhqei kai pasan thn ghn tauthn hn eipaV dounai tw spermati autwn kai kaqexousin authn eiV ton aiwna (Êxodo 32, 13)

 • arcitektonein kata panta ta erga thV arcitektoniaV poiein to crusion kai to argurion kai ton calkon (Êxodo 35, 32)

 • kai epoihsen beselehl kai eliab kai paV sofoV th dianoia w edoqh sofia kai episthmh en autoiV sunienai poiein panta ta erga kata ta agia kaqhkonta kata panta osa sunetaxen kurioV (Êxodo 36, 1)

 • kai pareginonto panteV oi sofoi oi poiounteV ta erga tou agiou ekastoV kata to autou ergon o autoi hrgazonto (Êxodo 36, 4)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina