Fundar 2407 Resultados para: kuriou

 • egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurioV ihsouV en th nukti h paredidoto elaben arton (I Coríntios 11, 23)

 • osakiV gar an esqihte ton arton touton kai to pothrion touto pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete acriV ou an elqh (I Coríntios 11, 26)

 • wste oV an esqih ton arton touton h pinh to pothrion tou kuriou anaxiwV enocoV estai tou swmatoV kai aimatoV tou kuriou (I Coríntios 11, 27)

 • o gar esqiwn kai pinwn anaxiwV krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma tou kuriou (I Coríntios 11, 29)

 • krinomenoi de upo kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen (I Coríntios 11, 32)

 • ei tiV dokei profhthV einai h pneumatikoV epiginwsketw a grafw umin oti tou kuriou eisin entolai (I Coríntios 14, 37)

 • tw de qew cariV tw didonti hmin to nikoV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou (I Coríntios 15, 57)

 • wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuonteV en tw ergw tou kuriou pantote eidoteV oti o kopoV umwn ouk estin kenoV en kuriw (I Coríntios 15, 58)

 • ean de elqh timoqeoV blepete ina afobwV genhtai proV umaV to gar ergon kuriou ergazetai wV kai egw (I Coríntios 16, 10)

 • h cariV tou kuriou ihsou cristou meq umwn (I Coríntios 16, 23)

 • cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou (II Coríntios 1, 2)

 • euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr twn oiktirmwn kai qeoV pashV paraklhsewV (II Coríntios 1, 3)


“Vive-se de fé, não de sonhos.” São Padre Pio de Pietrelcina