Fundar 2407 Resultados para: kuriou

 • kai eipen auth o aggeloV kuriou idou su en gastri eceiV kai texh uion kai kaleseiV to onoma autou ismahl oti ephkousen kurioV th tapeinwsei sou (Gênesis 16, 11)

 • kai ekalesen agar to onoma kuriou tou lalountoV proV authn su o qeoV o epidwn me oti eipen kai gar enwpion eidon ofqenta moi (Gênesis 16, 13)

 • hdein gar oti suntaxei toiV uioiV autou kai tw oikw autou met' auton kai fulaxousin taV odouV kuriou poiein dikaiosunhn kai krisin opwV an epagagh kurioV epi abraam panta osa elalhsen proV auton (Gênesis 18, 19)

 • kai apostreyanteV ekeiqen oi andreV hlqon eiV sodoma abraam de hn esthkwV enantion kuriou (Gênesis 18, 22)

 • oti apollumen hmeiV ton topon touton oti uywqh h kraugh autwn enantion kuriou kai apesteilen hmaV kurioV ektriyai authn (Gênesis 19, 13)

 • kai kurioV ebrexen epi sodoma kai gomorra qeion kai pur para kuriou ek tou ouranou (Gênesis 19, 24)

 • wrqrisen de abraam to prwi eiV ton topon ou eisthkei enantion kuriou (Gênesis 19, 27)

 • kai efuteusen abraam arouran epi tw freati tou orkou kai epekalesato ekei to onoma kuriou qeoV aiwnioV (Gênesis 21, 33)

 • kai ekalesen auton aggeloV kuriou ek tou ouranou kai eipen autw abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 11)

 • kai ekalesen aggeloV kuriou ton abraam deuteron ek tou ouranou (Gênesis 22, 15)

 • kai eqhken o paiV thn ceira autou upo ton mhron abraam tou kuriou autou kai wmosen autw peri tou rhmatoV toutou (Gênesis 24, 9)

 • kai elaben o paiV deka kamhlouV apo twn kamhlwn tou kuriou autou kai apo pantwn twn agaqwn tou kuriou autou meq' eautou kai anastaV eporeuqh eiV thn mesopotamian eiV thn polin nacwr (Gênesis 24, 10)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina