Fundar 1709 Resultados para: qeoV

 • oti to arnion to anameson tou qronou poimanei autouV kai odhghsei autouV epi zwsaV phgaV udatwn kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn (Apocalipse 7, 17)

 • legonteV eucaristoumen soi kurie o qeoV o pantokratwr o wn kai o hn kai o ercomenoV oti eilhfaV thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusaV (Apocalipse 11, 17)

 • kai adousin thn wdhn mwsewV doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonteV megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoV o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuV twn agiwn (Apocalipse 15, 3)

 • kai hkousa allou ek tou qusiasthriou legontoV nai kurie o qeoV o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseiV sou (Apocalipse 16, 7)

 • o gar qeoV edwken eiV taV kardiaV autwn poihsai thn gnwmhn autou kai poihsai mian gnwmhn kai dounai thn basileian autwn tw qhriw acri telesqh ta rhmata tou qeou (Apocalipse 17, 17)

 • oti hkolouqhsan authV ai amartiai acri tou ouranou kai emnhmoneusen o qeoV ta adikhmata authV (Apocalipse 18, 5)

 • dia touto en mia hmera hxousin ai plhgai authV qanatoV kai penqoV kai limoV kai en puri katakauqhsetai oti iscuroV kurioV o qeoV o krinwn authn (Apocalipse 18, 8)

 • eufrainou ep authn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeoV to krima umwn ex authV (Apocalipse 18, 20)

 • kai hkousa wV fwnhn oclou pollou kai wV fwnhn udatwn pollwn kai wV fwnhn brontwn iscurwn legontaV allhlouia oti ebasileusen kurioV o qeoV o pantokratwr (Apocalipse 19, 6)

 • kai hkousa fwnhV megalhV ek tou ouranou legoushV idou h skhnh tou qeou meta twn anqrwpwn kai skhnwsei met autwn kai autoi laoi autou esontai kai autoV o qeoV estai met autwn qeoV autwn (Apocalipse 21, 3)

 • kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn kai o qanatoV ouk estai eti oute penqoV oute kraugh oute ponoV ouk estai eti oti ta prwta aphlqon (Apocalipse 21, 4)

 • o nikwn klhronomhsei panta kai esomai autw qeoV kai autoV estai moi o uioV (Apocalipse 21, 7)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina