Fundar 1126 Resultados para: uioi

  • umeiV este uioi twn profhtwn kai thV diaqhkhV hV dieqeto o qeoV proV touV pateraV hmwn legwn proV abraam kai tw spermati sou eneuloghqhsontai pasai ai patriai thV ghV (Atos dos Apóstolos 3, 25)

  • andreV adelfoi uioi genouV abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon umin o logoV thV swthriaV tauthV apestalh (Atos dos Apóstolos 13, 26)

  • hsan de tineV uioi skeua ioudaiou arcierewV epta oi touto poiounteV (Atos dos Apóstolos 19, 14)

  • osoi gar pneumati qeou agontai outoi eisin uioi qeou (Romanos 8, 14)

  • kai estai en tw topw ou errhqh autoiV ou laoV mou umeiV ekei klhqhsontai uioi qeou zwntoV (Romanos 9, 26)

  • ginwskete ara oti oi ek pistewV outoi eisin uioi abraam (Gálatas 3, 7)

  • panteV gar uioi qeou este dia thV pistewV en cristw ihsou (Gálatas 3, 26)

  • oti de este uioi exapesteilen o qeoV to pneuma tou uiou autou eiV taV kardiaV umwn krazon abba o pathr (Gálatas 4, 6)

  • panteV umeiV uioi fwtoV este kai uioi hmeraV ouk esmen nuktoV oude skotouV (I Tessalonicenses 5, 5)

  • ei de cwriV este paideiaV hV metocoi gegonasin panteV ara noqoi este kai ouc uioi (Hebreus 12, 8)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina