Fundar 1603 Resultados para: umwn

 • kai eipen autoiV o basileuV aiguptou ina ti mwush kai aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelqate ekastoV umwn proV ta erga autou (Êxodo 5, 4)

 • autoi umeiV poreuomenoi sullegete eautoiV acura oqen ean eurhte ou gar afaireitai apo thV suntaxewV umwn ouqen (Êxodo 5, 11)

 • kai emastigwqhsan oi grammateiV tou genouV twn uiwn israhl oi katastaqenteV ep' autouV upo twn epistatwn tou faraw legonteV dia ti ou sunetelesate taV suntaxeiV umwn thV plinqeiaV kaqaper ecqeV kai trithn hmeran kai to thV shmeron (Êxodo 5, 14)

 • kai egw eishkousa ton stenagmon twn uiwn israhl on oi aiguptioi katadoulountai autouV kai emnhsqhn thV diaqhkhV umwn (Êxodo 6, 5)

 • kai lhmyomai emautw umaV laon emoi kai esomai umwn qeoV kai gnwsesqe oti egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek thV katadunasteiaV twn aiguptiwn (Êxodo 6, 7)

 • kai ouk eisakousetai umwn faraw kai epibalw thn ceira mou ep' aigupton kai exaxw sun dunamei mou ton laon mou touV uiouV israhl ek ghV aiguptou sun ekdikhsei megalh (Êxodo 7, 4)

 • eipen de mwushV proV faraw taxai proV me pote euxwmai peri sou kai peri twn qerapontwn sou kai peri tou laou sou afanisai touV batracouV apo sou kai apo tou laou sou kai ek twn oikiwn umwn plhn en tw potamw upoleifqhsontai (Êxodo 8, 5)

 • kai periaireqhsontai oi batracoi apo sou kai ek twn oikiwn umwn kai ek twn epaulewn kai apo twn qerapontwn sou kai apo tou laou sou plhn en tw potamw upoleifqhsontai (Êxodo 8, 7)

 • ean de mh boulh exaposteilai ton laon mou idou egw epapostellw epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou kai epi touV oikouV umwn kunomuian kai plhsqhsontai ai oikiai twn aiguptiwn thV kunomuihV kai eiV thn ghn ef' hV eisin ep' authV (Êxodo 8, 17)

 • ekalesen de faraw mwushn kai aarwn legwn elqonteV qusate tw qew umwn en th gh (Êxodo 8, 21)

 • kai eipen faraw egw apostellw umaV kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all' ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou proV kurion (Êxodo 8, 24)

 • opwV dihghshsqe eiV ta wta twn teknwn umwn kai toiV teknoiV twn teknwn umwn osa empepaica toiV aiguptioiV kai ta shmeia mou a epoihsa en autoiV kai gnwsesqe oti egw kurioV (Êxodo 10, 2)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina