1. Egy emberként kivonult Izrael minden fia, összegyûlt az egész közösség Dántól Beersebáig és Gileád földje az Úrnál Micpában.

2. Az egész népnek ott voltak a vezetõi - Izraelnek minden törzse - az Isten népének gyülekezetében, négyszázezer kardforgató férfi.

3. Benjamin fiai tudták, hogy Izrael fiai felvonultak Micpába. Izrael fiai megkérdezték: "Beszéljétek el, hogyan történt ez a gonoszság."

4. A levita, a megölt asszony férje így válaszolt: "A Benjaminhoz tartozó Gibeába mentem a mellékfeleségemmel, hogy ott töltsem az éjszakát.

5. Gibea lakói fölkeltek ellenem, és az éjszaka folyamán körülvették a házat, ahol voltam. Meg akartak ölni, mellékfeleségemen pedig erõszakot követtek el annyira, hogy belehalt.

6. Erre fogtam mellékfeleségemet, darabokra vágtam, és elküldtem Izrael földjének minden vidékére, mert gonoszság történt Izraelben.

7. Lám, most itt vagytok mindnyájan, Izrael fiai. Tanácskozzátok meg a dolgot és hozzatok határozatot."

8. Az egész nép fölkelt, és egy emberként így szólt: "Senki se megy vissza közülünk sátrába, és senki se tér vissza házába.

9. Nézzétek, ezt tesszük Gibeával: Sorsot vetünk rá.

10. Izrael minden törzsébõl kiválasztunk tíz embert százra, százat ezerre, ezret tízezerre. Ezek élelmet visznek a seregnek, azoknak, akik elmennek és megbüntetik Benjamin Gibeáját azért az aljasságért, amit elkövetett Izraelben."

11. Egybe is gyûltek egy emberként - egész Izrael -, a város ellen.

12. Izrael törzsei követeket küldtek Benjamin egész törzséhez ezzel az üzenettel: "Milyen gonoszság történt nálatok?

13. Most hát adjátok ki azokat az elvetemült embereket, akik Gibeában vannak, hadd öljük meg õket, s így eltávolítsuk, ami gonosz, Izraelbõl." Benjamin fiai azonban nem akartak hallgatni testvéreiknek, Izrael fiainak szavára.

14. Benjamin fiai városaikat elhagyva összegyûltek Gibeában, hogy harcoljanak Izrael fiai ellen.

15. Benjamin fiai, akik összejöttek a városokból ezen a napon: huszonötezer kardforgató férfit tettek ki, nem számítva Gibea lakóit, s akiket számba vettek.

16. Ebben a seregben volt hétszáz mindkét kezét jól használó válogatott férfi. Ezek a parittyakõvel a hajszálat is hibátlanul eltalálták.

17. Izrael embereit is összeszámlálták, Benjamin fiait nem számítva négyszázezer kardforgatásra alkalmas férfi volt, mind harcedzett.

18. Fölkeltek és Bételbe mentek, hogy megkérdezzék Istent. "Ki vonuljon fel közülünk elsõnek, hogy megtámadja Benjamin fiait?" - kérdezték Izrael fiai. Az Úr így felelt: "Júda menjen fel elsõnek."

19. Reggel Izrael fiai útra keltek, és Gibeával szemközt ütöttek tábort.

20. Izrael fiai elindultak, hogy harcot indítsanak Benjamin ellen, s csatasorba álltak Gibeával szemben.

21. Benjamin fiai azonban kitörtek Gibeából, s földre terítettek ezen a napon Izraelbõl huszonkétezer embert.

22. Izrael fiai elmentek és egész estig sírtak az Úr elõtt, azután megkérdezték az Urat. Így szóltak: "Fölvegyem újra a harcot testvéreim, Benjamin fiai ellen?" Az Úr azt válaszolta: "Vonuljatok föl ellene!"

23. Izrael fiainak serege újra nekibátorodott, s csatasorba állt ugyanazon a helyen, mint az elsõ napon.

24. Aztán a második napon Izrael fiai fölvonultak Benjamin fiai ellen.

25. De Benjamin ezen a második napon is kirontott Gibeából, és földre terített Izrael fiaiból tizennyolcezer kardforgató harcost.

26. Akkor Izrael fiai és az egész nép fölkerekedett, és elmentek Bételbe. Sírtak az Úr elõtt ülve, böjtöltek azon a napon egészen estig és égõ- meg közösségi áldozatot mutattak be az Úrnak.

27. Aztán Izrael fiai megkérdezték az Urat. Ebben az idõben ugyanis ott volt Isten szövetségének a ládája,

28. és Áron fiának, Eleazárnak a fia, Pinchász teljesített elõtte szolgálatot. Így beszéltek: "Újra harcba bocsátkozzam testvéreimmel, Benjamin fiaival, vagy tegyek le róla?" Az Úr így válaszolt: "Vonuljatok fel, mert holnap kezetekbe adom."

29. Akkor Izrael csapatokat állított lesbe Gibea körül.

30. Aztán a harmadik napon Izrael fiai fölvonultak Benjamin fiai ellen, és csatasorba álltak Gibeával szemben, mint már kétszer is.

31. Benjamin fiai kivonultak ellenük, és jó messze mentek a várostól. Mint más alkalmakkor, kezdték a népükbõl való embereket kaszabolni azokon az utakon, amelyek közül az egyik Bételbe, a másik Gibeonba vezet, s leterítettek a nyílt mezõn mintegy harminc embert Izraelbõl.

32. Benjamin fiai így vélekedtek: "Most is legyõzzük õket, mint azelõtt." Izrael fiai azonban így válaszoltak: "Fussunk és csaljuk õket távol a várostól, ki az utakra.

33. Izrael fiai mind hagyják el helyüket, és Baal-Támárnál álljanak csatasorba, Izrael lesbe állított csapatai pedig húzódjanak helyükrõl Gibeától nyugatra."

34. Tízezer, egész Izraelbõl válogatott ember vonult Gibea elé. A harc nagyon heves volt, s Benjamin fiai nem tudták, hogy pusztulás vár rájuk.

35. Az Úr megverte Benjamint Izrael elõtt, s ezen a napon Izrael fiai megöltek Benjaminból huszonötezer-száz kardforgató harcost.

36. Benjamin fiai látták, hogy vereséget szenvedtek... Izrael emberei teret engedtek Benjaminnak, mert számítottak a Gibea körül elhelyezett lescsapatokra.

37. A lesben álló csapatok elõrenyomultak, fölfejlõdtek Gibea ellen, és kardélre hányták az egész várost.

38. Izrael emberei a lesben álló csapatokkal abban a jelben egyeztek meg, hogy ezek füstoszlopot bocsátanak fel a városból.

39. Amikor Izrael emberei harc közben hirtelen megfordultak, Benjamin megkezdte az öldöklést. Izrael embereibõl mintegy harmincan elestek. "Egész biztosan legyõzzük õket - gondolták magukban -, mint az elsõ ütközetben."

40. Ekkor kezdett a jel - a füstoszlop - fölemelkedni a városból. Amint Benjamin hátrafordult, látta, hogy az egész városból lángok törnek az ég felé.

41. Izrael fiai ekkor hirtelenül megfordultak, Benjamin fiai pedig megrémültek, mert látták, hogy pusztulás vár rájuk.

42. Futásnak eredtek Izrael fiai elõl, és a puszta felé menekültek. A harcolók azonban utánuk nyomultak, s azokat, akik a városból közeledtek, derékba támadva lemészárolták.

43. Bekerítették Benjamint, megállás nélkül üldözték s letiporták õket egészen Gebáig, kelet felé.

44. Benjaminból ekkor tizennyolcezer vitéz harcos esett el.

45. A többiek hátat fordítottak, és a puszta felé menekültek, a Rimmon szikla felé, de összeszedtek közülük az utakon ötezer embert. Azután üldözték Benjamint egészen Gebáig, és megöltek közülük kétezer embert.

46. A megöltek száma, akik Benjamin fiai közül ezen a napon elestek, huszonötezer embert tett ki, csupa kardforgató vitéz harcost.

47. Hatszáz ember hátrafordult és a pusztába menekült, a Rimmon sziklához. Ezek négy hónapig a Rimmon sziklánál maradtak.

48. Izrael fiai Benjamin fiai ellen fordultak, kardélre hányták a városok férfi lakosságát, az állatokat és mindent, amit találtak. Azután fölgyújtottak minden várost, amely Benjaminban található volt.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina