1. Ezután négy angyalt láttam, a föld négy sarkán álltak. Feltartóztatták a föld négy szelét, hogy ne fújjanak a földön, sem a tengeren, sem semmiféle fán.

2. Majd láttam, hogy napkeletrõl egy másik angyal száll fel, az élõ Isten pecsétje volt nála. Nagy hangon kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt rá, hogy ártsanak a földnek és a tengernek:

3. "Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!"

4. Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzsébõl:

5. Júda törzsébõl tizenkétezer, Ruben törzsébõl tizenkétezer, Gád törzsébõl tizenkétezer,

6. Áser törzsébõl tizenkétezer, Naftali törzsébõl tizenkétezer, Manassze törzsébõl tizenkétezer,

7. Simeon törzsébõl tizenkétezer, Lévi törzsébõl tizenkétezer, Isszachár törzsébõl tizenkétezer,

8. Zebulun törzsébõl tizenkétezer, József törzsébõl tizenkétezer, Benjamin törzsébõl tizenkétezer.

9. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetbõl, törzsbõl, népbõl és nyelvbõl álltak a trón és a Bárány elõtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág.

10. Nagy szóval kiáltották és mondták: "Üdv Istenünknek, aki a trónon ül és a Báránynak!"

11. Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élõlény körül álltak, arcra borultak a trón elõtt, és imádták az Istent,

12. mondván: "Amen, áldás, dicsõség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erõ a mi Istenünknek örökkön-örökké! Amen."

13. Ekkor a vének közül az egyik megszólított. Azt kérdezte tõlem: "Kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek?"

14. Így válaszoltam: "Te tudod, uram." "Ezek a nagy szorongatásból jöttek - magyarázta meg -, ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.

15. Ezért állnak Isten trónja elõtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomában. A trónon ülõ közöttük lakozik.

16. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti õket, sem másfajta hõség,

17. mert a Bárány, aki a trón közepén áll, legelteti, és élõ vizek forrásához tereli õket, az Isten pedig letöröl a szemükrõl minden könnyet."

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina