1. Amikor Rechabeám Jeruzsálembe érkezett, összehívta Júda és Benjamin egész házát, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy háborút kezdjenek Izrael ellen, és visszaszerezzék a királyságot Rechabeámnak.

2. De az Úr szózatot intézett Semajához, Isten emberéhez:

3. "Szólj Rechabeámhoz, Salamon fiához és egész Izraelhez, mely Júdában és Benjaminban lakik!

4. Ezt üzeni az Úr: Ne vonuljatok fel, és ne szálljatok harcba testvéreitekkel! Térjen vissza mindenki a házába, mert tõlem eredt ez a dolog!" Hallgattak is az Úr szavára, és abbahagyták a Jerobeám ellen indított hadjáratot.

5. Rechabeám Jeruzsálemben lakott. Júdában fallal megerõsített városokat épített.

6. Kiépítette Betlehem, Etám, Tekoa,

7. Bet-Cur, Szokot, Adullám,

8. Gát, Maresa, Cif,

9. Adoraim, Lakis, Azéka,

10. Corea, Ajalon és Hebron júdai és benjamini helységeket erõs városokká.

11. Miután így biztosította az erõdítményeket, parancsnokokat rendelt föléjük, továbbá étel, olaj és bor számára raktárakat rendezett be.

12. Minden városban volt fegyverraktár a pajzsok és a dárdák számára, s ezeket nagy gonddal megerõsítette. Csak Júda és Benjamin volt az övé.

13. Ám a papok és a leviták, akik szerte egész Izraelben voltak, eddigi lakóhelyükrõl hozzá pártoltak.

14. A leviták ugyanis elhagyták legelõiket és birtokaikat, és átköltöztek Júdába vagy Jeruzsálembe, mert Jerobeám és utódai megfosztották õket attól, hogy az Úr papjai lehessenek.

15. Õ ugyanis más papokat rendelt a magaslatokra, a bálványokhoz és az általa készített borjakhoz.

16. Utánuk Izrael többi törzsébõl is, akik elhatározták szívükben, hogy az Urat, Izrael Istenét keresik, Jeruzsálembe jártak, hogy áldozzanak az Úrnak, atyáik Istenének.

17. Ezzel is megszilárdították Júda királyságát, és megerõsítették Rechabeámot, Salamon fiát három esztendeig. Mert csak három évig járt Dávid és Salamon útjain.

18. Rechabeám Máchalátot, Dávid fiának, Jerimotnak a lányát meg Abihailt, Eliábnak, Izáj fiának a lányát vette feleségül.

19. Ez fiúkat szült neki: Jeust, Semarját és Zahámot.

20. Azután elvette Maachát is, Absalom leányát, s ez Abiját, Attait, Zizát és Selomitot szülte neki.

21. Rechabeám Maachát, Absalom lányát minden feleségénél és mellékfeleségénél jobban szerette. Tizennyolc feleséget tartott ugyanis, meg hatvan mellékfeleséget. Huszonnyolc fiút és hatvan leányt nemzett.

22. Rechabeám Abiját, Maacha fiát állította elsõ helyre, fejedelmül testvérei közül, mert õt szánta királynak.

23. Elõrelátó volt, és fiait szétosztotta Júda és Benjamin egész területére, az összes megerõsített városba. Bõségesen gondoskodott megélhetésükrõl és sok asszonyt szerzett nekik.

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina