1. Amikor aztán Jehosafát megtért atyáihoz, Dávid városában temették el, atyái mellé. A fia, Jorám lett helyette a király.

2. A testvérei, vagyis Jehosafát fiai Azarja, Jechiel, Zekarjahu, Azarjahu, Michael és Sefatjahu voltak. Mindezek Jehosafátnak, Júda királyának voltak a fiai.

3. Atyjuk sok ajándékot adott nekik ezüstben, aranyban és drágaságokban, azonkívül megerõsített városokat Júdában. A királyságot azonban Jorámnak adta, mert õ volt az elsõszülött.

4. Miután Jorám elfoglalta atyja királyságát és megerõsödött benne, karddal megölette testvéreit, sõt Izrael fejedelmei közül is néhányat.

5. Harminckét esztendõs volt Jorám, amikor trónra lépett, és nyolc évig uralkodott Jeruzsálemben.

6. Izrael királyainak útjain járt, ahogyan Acháb háza tette. Acháb leánya volt ugyanis a felesége. Azt tette, ami gonosznak számított az Úr szemében.

7. Az Úr mégsem akarta elpusztítani Dávid családját a miatt a szövetség miatt, amelyet Dáviddal kötött, és mivel megígérte, hogy mécsest ad neki és fiainak minden idõben.

8. Az õ napjaiban Edom fellázadt Júda uralma ellen, és királyt tettek maguk fölé.

9. Jorám ekkor vezéreivel együtt kivonult, vele egész lovassága is. Éjszaka idején fölkelt, megverte a körülötte táborozó Edomot és lovasságának vezéreit.

10. Edom mégis elszakadt Júdától mind a mai napig. Ugyanebben az idõben pártolt el uralma alól Libna is. Elhagyta ugyanis az Urat, atyái Istenét,

11. sõt magaslatokat emelt Júda városaiban. Így kicsapongásba vitte Jeruzsálem lakóit és elpártolásba Júdát.

12. Ekkor egy írás érkezett hozzá Illés prófétától, ezzel a tartalommal: "Ezt üzeni az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene: Mivel nem jártál atyádnak, Jehosafátnak útjain és Azának, Júda királyának útjain,

13. hanem Izrael királyainak útjára léptél, kicsapongásba vitted Júdát és Jeruzsálem lakóit, ahogyan ezt Acháb családja tette, sõt kiirtottad atyád családját, a testvéreidet, akik különbek voltak nálad, ezért,

14. nézd, az Úr súlyos csapást mér népedre, fiaidra, feleségeidre és minden vagyonodra.

15. Te magad meg súlyos betegségbe, bélbajba esel, úgyhogy a betegség következtében két éven belül kijönnek belõled a beleid."

16. Az Úr föl is ingerelte Jorám ellen a filiszteusok és a kusitákkal szomszédos arabok lelkét,

17. fel is vonultak Júda ellen, és elfoglalták. Egész vagyonát, amelyet királyi palotájában találtak, magukkal hurcolták, úgyszintén a gyermekeit és a feleségeit... Nem is maradt neki más fia, mint Achaszja, a legkisebbik fiú.

18. Mindezek után az Úr gyógyíthatatlan bélbajjal verte meg.

19. Így tartott ez évrõl évre, és két év múlva, halála közeledtekor betegsége folytán kijöttek a belei. Így halt meg szörnyû kínok között. Népe neki nem gyújtott olyan halotti tüzeket, mint atyáinak.

20. Harminckét esztendõs volt, amikor uralkodni kezdett, és nyolc évig uralkodott Jeruzsálemben. Amikor meghalt, senki sem sajnálta. Dávid városában temették el, de nem a királyi sírboltban.

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina