1. Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse.

2. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

3. Odalépett hozzá a kísértõ, és így szólt: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."

4. Azt felelte: "Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik."

5. Most a szent városba vitte a sátán, és a templom párkányára állította.

6. "Ha Isten Fia vagy - mondta -, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy kõbe üsd a lábad."

7. Jézus így válaszolt: "Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat, Istenedet."

8. Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme elõtt a világ minden országát és dicsõségüket.

9. "Ezt mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem."

10. Jézus elutasította: "Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!"

11. Erre otthagyta a sátán és angyalok jöttek a szolgálatára.

12. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába.

13. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére.

14. Így beteljesedett Izajás próféta szava:

15. "Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája,

16. a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek."

17. Ettõl fogva Jézus elkezdett tanítani. "Tartsatok bûnbánatot - hirdette -, mert közel van a mennyek országa!"

18. Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe.

19. Megszólította õket: "Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!"

20. Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.

21. Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Õket is hívta.

22. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegõdtek.

23. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt.

24. Híre elterjedt egész Szíriában. Elvittek hozzá minden szenvedõt, olyanokat, akiket különféle betegségek és bajok gyötörtek, ördögtõl megszállottakat, holdkórosokat, bénákat, és meggyógyította õket.

25. Csapatostul kísérték, Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálembõl, Júdeából és a Jordánon túlról.

“Quando ofendemos a justiça de Deus, apelamos à Sua misericórdia. Mas se ofendemos a Sua misericórdia, a quem podemos apelar? Ofender o Pai que nos ama e insultar quem nos auxilia é um pecado pelo qual seremos severamente julgados.” São Padre Pio de Pietrelcina