1. eipen de kurioV proV mwushn eti mian plhghn epaxw epi faraw kai ep' aigupton kai meta tauta exapostelei umaV enteuqen otan de exapostellh umaV sun panti ekbalei umaV ekbolh

2. lalhson oun krufh eiV ta wta tou laou kai aithsatw ekastoV para tou plhsion kai gunh para thV plhsion skeuh argura kai crusa kai imatismon

3. kurioV de edwken thn carin tw law autou enantion twn aiguptiwn kai ecrhsan autoiV kai o anqrwpoV mwushV megaV egenhqh sfodra enantion twn aiguptiwn kai enantion faraw kai enantion pantwn twn qerapontwn autou

4. kai eipen mwushV tade legei kurioV peri mesaV nuktaV egw eisporeuomai eiV meson aiguptou

5. kai teleuthsei pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokou faraw oV kaqhtai epi tou qronou kai ewV prwtotokou thV qerapainhV thV para ton mulon kai ewV prwtotokou pantoV kthnouV

6. kai estai kraugh megalh kata pasan ghn aiguptou htiV toiauth ou gegonen kai toiauth ouketi prosteqhsetai

7. kai en pasi toiV uioiV israhl ou gruxei kuwn th glwssh autou apo anqrwpou ewV kthnouV opwV eidhV osa paradoxasei kurioV ana meson twn aiguptiwn kai tou israhl

8. kai katabhsontai panteV oi paideV sou outoi proV me kai prokunhsousin me legonteV exelqe su kai paV o laoV sou ou su afhgh kai meta tauta exeleusomai exhlqen de mwushV apo faraw meta qumou

9. eipen de kurioV proV mwushn ouk eisakousetai umwn faraw ina plhqunwn plhqunw mou ta shmeia kai ta terata en gh aiguptw

10. mwushV de kai aarwn epoihsan panta ta shmeia kai ta terata tauta en gh aiguptw enantion faraw esklhrunen de kurioV thn kardian faraw kai ouk hqelhsen exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina