1. kai egenhqh en tw tessarakostw kai tetrakosiostw etei thV exodou uiwn israhl ex aiguptou tw etei tw tetartw en mhni tw deuterw basileuontoV tou basilewV salwmwn epi israhl [1a] kai eneteilato o basileuV kai airousin liqouV megalouV timiouV eiV ton qemelion tou oikou kai liqouV apelekhtouV [1b] kai epelekhsan oi uioi salwmwn kai oi uioi ciram kai ebalan autouV [1c] en tw etei tw tetartw eqemeliwsen ton oikon kuriou en mhni nisw tw deuterw mhni [1d] en endekatw eniautw en mhni baal outoV o mhn o ogdooV sunetelesqh o oikoV eiV panta logon autou kai eiV pasan diataxin autou

2. kai o oikoV on wkodomhsen o basileuV salwmwn tw kuriw tessarakonta phcewn mhkoV autou kai eikosi en phcei platoV autou kai pente kai eikosi en phcei to uyoV autou

3. kai to ailam kata proswpon tou naou eikosi en phcei mhkoV autou eiV to platoV tou oikou kai deka en phcei to platoV autou kata proswpon tou oikou kai wkodomhsen ton oikon kai sunetelesen auton

4. kai epoihsen tw oikw quridaV parakuptomenaV kruptaV

5. kai edwken epi ton toicon tou oikou melaqra kukloqen tw naw kai tw dabir kai epoihsen pleuraV kukloqen

6. h pleura h upokatw pente phcewn to platoV authV kai to meson ex kai h trith epta en phcei to platoV authV oti diasthma edwken tw oikw kukloqen exwqen tou oikou opwV mh epilambanwntai twn toicwn tou oikou

7. kai o oikoV en tw oikodomeisqai auton liqoiV akrotomoiV argoiV wkodomhqh kai sfura kai pelekuV kai pan skeuoV sidhroun ouk hkousqh en tw oikw en tw oikodomeisqai auton

8. kai o pulwn thV pleuraV thV upokatwqen upo thn wmian tou oikou thn dexian kai elikth anabasiV eiV to meson kai ek thV meshV epi ta triwrofa

9. kai wkodomhsen ton oikon kai sunetelesen auton kai ekoilostaqmhsen ton oikon kedroiV

10. kai wkodomhsen touV endesmouV di' olou tou oikou pente en phcei to uyoV autou kai sunescen ton endesmon en xuloiV kedrinoiV

15. kai wkodomhsen touV toicouV tou oikou dia xulwn kedrinwn apo tou edafouV tou oikou kai ewV twn dokwn kai ewV twn toicwn ekoilostaqmhsen sunecomena xuloiV eswqen kai periescen to esw tou oikou en pleuraiV peukinaiV

16. kai wkodomhsen touV eikosi phceiV ap' akrou tou oikou to pleuron to en apo tou edafouV ewV twn dokwn kai epoihsen ek tou dabir eiV to agion twn agiwn

17. kai tessarakonta phcwn hn o naoV kata proswpon

19. tou dabir en mesw tou oikou eswqen dounai ekei thn kibwton diaqhkhV kuriou

20. eikosi phceiV mhkoV kai eikosi phceiV platoV kai eikosi phceiV to uyoV autou kai periescen auton crusiw sugkekleismenw kai epoihsen qusiasthrion

21. kata proswpon tou dabir kai periescen auto crusiw

22. kai olon ton oikon periescen crusiw ewV sunteleiaV pantoV tou oikou

23. kai epoihsen en tw dabir duo ceroubin deka phcewn megeqoV estaqmwmenon

24. kai pente phcewn pterugion tou ceroub tou enoV kai pente phcewn pterugion autou to deuteron en phcei deka apo merouV pterugiou autou eiV meroV pterugiou autou

25. outwV tw ceroub tw deuterw en metrw eni sunteleia mia amfoteroiV

26. kai to uyoV tou ceroub tou enoV deka en phcei kai outwV to ceroub to deuteron

27. kai amfotera ta ceroubin en mesw tou oikou tou eswtatou kai diepetasen taV pterugaV autwn kai hpteto pterux mia tou toicou kai pterux hpteto tou toicou tou deuterou kai ai pterugeV autwn ai en mesw tou oikou hptonto pterux pterugoV

28. kai periescen ta ceroubin crusiw

29. kai pantaV touV toicouV tou oikou kuklw egkolapta egrayen grafidi ceroubin kai foinikeV tw eswterw kai tw exwterw

30. kai to edafoV tou oikou periescen crusiw tou eswtatou kai tou exwtatou

31. kai tw qurwmati tou dabir epoihsen quraV xulwn arkeuqinwn kai fliaV pentaplaV

32. kai duo quraV xulwn peukinwn kai egkolapta ep' autwn egkekolammena ceroubin kai foinikaV kai petala diapepetasmena kai periescen crusiw kai katebainen epi ta ceroubin kai epi touV foinikaV to crusion

33. kai outwV epoihsen tw pulwni tou naou fliai xulwn arkeuqinwn stoai tetraplwV

34. kai en amfoteraiV taiV quraiV xula peukina duo ptucai h qura h mia kai strofeiV autwn kai duo ptucai h qura h deutera strefomena

35. egkekolammena ceroubin kai foinikeV kai diapepetasmena petala kai periecomena crusiw katagomenw epi thn ektupwsin

36. kai wkodomhsen thn aulhn thn eswtathn treiV sticouV apelekhtwn kai sticoV kateirgasmenhV kedrou kukloqen [36a] kai wkodomhse katapetasma thV aulhV tou ailam tou oikou tou kata proswpon tou naou

“Como Jesus, preparemo-nos a duas ascensões: uma ao Calvário e outra ao Céu. A ascensão ao Calvário, se não for alegre, deve ao menos ser resignada!” São Padre Pio de Pietrelcina