1. kai elaben samouhl ton fakon tou elaiou kai epeceen epi thn kefalhn autou kai efilhsen auton kai eipen autw ouci kecriken se kurioV eiV arconta epi ton laon autou epi israhl kai su arxeiV en law kuriou kai su swseiV auton ek ceiroV ecqrwn autou kukloqen kai touto soi to shmeion oti ecrisen se kurioV epi klhronomian autou eiV arconta

2. wV an apelqhV shmeron ap' emou kai eurhseiV duo andraV proV toiV tafoiV rachl en tw oriw beniamin allomenouV megala kai erousin soi eurhntai ai onoi aV eporeuqhte zhtein kai idou o pathr sou apotetinaktai to rhma twn onwn kai edayileusato di' umaV legwn ti poihsw uper tou uiou mou

3. kai apeleusei ekeiqen kai epekeina hxeiV ewV thV druoV qabwr kai eurhseiV ekei treiV andraV anabainontaV proV ton qeon eiV baiqhl ena aironta tria aigidia kai ena aironta tria aggeia artwn kai ena aironta askon oinou

4. kai erwthsousin se ta eiV eirhnhn kai dwsousin soi duo aparcaV artwn kai lhmyh ek thV ceiroV autwn

5. kai meta tauta eiseleush eiV ton bounon tou qeou ou estin ekei to anasthma twn allofulwn ekei nasib o allofuloV kai estai wV an eiselqhte ekei eiV thn polin kai apanthseiV corw profhtwn katabainontwn ek thV bama kai emprosqen autwn nabla kai tumpanon kai auloV kai kinura kai autoi profhteuonteV

6. kai efaleitai epi se pneuma kuriou kai profhteuseiV met' autwn kai strafhsh eiV andra allon

7. kai estai otan hxei ta shmeia tauta epi se poiei panta osa ean eurh h ceir sou oti qeoV meta sou

8. kai katabhsh emprosqen thV galgala kai idou katabainw proV se anenegkein olokautwsin kai qusiaV eirhnikaV epta hmeraV dialeiyeiV ewV tou elqein me proV se kai gnwrisw soi a poihseiV

9. kai egenhqh wste epistrafhnai tw wmw autou apelqein apo samouhl metestreyen autw o qeoV kardian allhn kai hlqen panta ta shmeia en th hmera ekeinh

10. kai ercetai ekeiqen eiV ton bounon kai idou coroV profhtwn ex enantiaV autou kai hlato ep' auton pneuma qeou kai eprofhteusen en mesw autwn

11. kai egenhqhsan panteV oi eidoteV auton ecqeV kai trithn kai eidon kai idou autoV en mesw twn profhtwn kai eipen o laoV ekastoV proV ton plhsion autou ti touto to gegonoV tw uiw kiV h kai saoul en profhtaiV

12. kai apekriqh tiV autwn kai eipen kai tiV pathr autou dia touto egenhqh eiV parabolhn h kai saoul en profhtaiV

13. kai sunetelesen profhteuwn kai ercetai eiV ton bounon

14. kai eipen o oikeioV autou proV auton kai proV to paidarion autou pou eporeuqhte kai eipan zhtein taV onouV kai eidamen oti ouk eisin kai eishlqomen proV samouhl

15. kai eipen o oikeioV proV saoul apaggeilon dh moi ti eipen soi samouhl

16. kai eipen saoul proV ton oikeion autou aphggeilen apaggellwn moi oti eurhntai ai onoi to de rhma thV basileiaV ouk aphggeilen autw

17. kai parhggeilen samouhl panti tw law proV kurion eiV masshfa

18. kai eipen proV uiouV israhl tade eipen kurioV o qeoV israhl legwn egw anhgagon touV uiouV israhl ex aiguptou kai exeilamhn umaV ek ceiroV faraw basilewV aiguptou kai ek paswn twn basileiwn twn qlibouswn umaV

19. kai umeiV shmeron exouqenhkate ton qeon oV autoV estin umwn swthr ek pantwn twn kakwn umwn kai qliyewn umwn kai eipate ouci all' h oti basilea sthseiV ef' hmwn kai nun katasthte enwpion kuriou kata ta skhptra umwn kai kata taV fulaV umwn

20. kai proshgagen samouhl panta ta skhptra israhl kai kataklhroutai skhptron beniamin

21. kai prosagei skhptron beniamin eiV fulaV kai kataklhroutai fulh mattari kai prosagousin thn fulhn mattari eiV andraV kai kataklhroutai saoul uioV kiV kai ezhtei auton kai ouc eurisketo

22. kai ephrwthsen samouhl eti en kuriw ei ercetai o anhr entauqa kai eipen kurioV idou autoV kekruptai en toiV skeuesin

23. kai edramen kai lambanei auton ekeiqen kai katesthsen en mesw tou laou kai uywqh uper panta ton laon uper wmian kai epanw

24. kai eipen samouhl proV panta ton laon ei eorakate on eklelektai eautw kurioV oti ouk estin autw omoioV en pasin umin kai egnwsan paV o laoV kai eipan zhtw o basileuV

25. kai eipen samouhl proV ton laon to dikaiwma tou basilewV kai egrayen en bibliw kai eqhken enwpion kuriou kai exapesteilen samouhl panta ton laon kai aphlqen ekastoV eiV ton topon autou

26. kai saoul aphlqen eiV ton oikon autou eiV gabaa kai eporeuqhsan uioi dunamewn wn hyato kurioV kardiaV autwn meta saoul

27. kai uioi loimoi eipan ti swsei hmaV outoV kai htimasan auton kai ouk hnegkan autw dwra

“Que Jesus o mergulhe no esplendor da Sua imortal juventude.” São Padre Pio de Pietrelcina