2. kai eklegetai saoul eautw treiV ciliadaV andrwn ek twn andrwn israhl kai hsan meta saoul discilioi en macemaV kai en tw orei baiqhl cilioi hsan meta iwnaqan en gabee tou beniamin kai to kataloipon tou laou exapesteilen ekaston eiV to skhnwma autou

3. kai epataxen iwnaqan ton nasib ton allofulon ton en tw bounw kai akouousin oi allofuloi kai saoul salpiggi salpizei eiV pasan thn ghn legwn hqethkasin oi douloi

4. kai paV israhl hkousen legontwn pepaiken saoul ton nasib ton allofulon kai hscunqhsan israhl en toiV allofuloiV kai anebohsan o laoV opisw saoul en galgaloiV

5. kai oi allofuloi sunagontai eiV polemon epi israhl kai anabainousin epi israhl triakonta ciliadeV armatwn kai ex ciliadeV ippewn kai laoV wV h ammoV h para thn qalassan tw plhqei kai anabainousin kai paremballousin en macemaV ex enantiaV baiqwn kata notou

6. kai anhr israhl eiden oti stenwV autw mh prosagein auton kai ekrubh o laoV en toiV sphlaioiV kai en taiV mandraiV kai en taiV petraiV kai en toiV boqroiV kai en toiV lakkoiV

7. kai oi diabainonteV diebhsan ton iordanhn eiV ghn gad kai galaad kai saoul eti hn en galgaloiV kai paV o laoV exesth opisw autou

8. kai dielipen epta hmeraV tw marturiw wV eipen samouhl kai ou paregeneto samouhl eiV galgala kai diesparh o laoV autou ap' autou

9. kai eipen saoul prosagagete opwV poihsw olokautwsin kai eirhnikaV kai anhnegken thn olokautwsin

10. kai egeneto wV sunetelesen anaferwn thn olokautwsin kai samouhl paraginetai kai exhlqen saoul eiV apanthsin autw euloghsai auton

11. kai eipen samouhl ti pepoihkaV kai eipen saoul oti eidon wV diesparh o laoV ap' emou kai su ou paregenou wV dietaxw en tw marturiw twn hmerwn kai oi allofuloi sunhcqhsan eiV macemaV

12. kai eipa nun katabhsontai oi allofuloi proV me eiV galgala kai tou proswpou tou kuriou ouk edehqhn kai enekrateusamhn kai anhnegka thn olokautwsin

13. kai eipen samouhl proV saoul memataiwtai soi oti ouk efulaxaV thn entolhn mou hn eneteilato soi kurioV wV nun htoimasen kurioV thn basileian sou ewV aiwnoV epi israhl

14. kai nun h basileia sou ou sthsetai kai zhthsei kurioV eautw anqrwpon kata thn kardian autou kai enteleitai kurioV autw eiV arconta epi ton laon autou oti ouk efulaxaV osa eneteilato soi kurioV

15. kai anesth samouhl kai aphlqen ek galgalwn eiV odon autou kai to kataleimma tou laou anebh opisw saoul eiV apanthsin opisw tou laou tou polemistou autwn paragenomenwn ek galgalwn eiV gabaa beniamin kai epeskeyato saoul ton laon ton eureqenta met' autou wV exakosiouV andraV

16. kai saoul kai iwnaqan uioV autou kai o laoV oi eureqenteV met' autwn ekaqisan en gabee beniamin kai eklaion kai oi allofuloi parembeblhkeisan eiV macemaV

17. kai exhlqen diafqeirwn ex agrou allofulwn trisin arcaiV h arch h mia epiblepousa odon gofera epi ghn swgal

18. kai h mia arch epiblepousa odon baiqwrwn kai h arch h mia epiblepousa odon gabee thn eiskuptousan epi gai thn sabin

19. kai tektwn sidhrou ouc eurisketo en pash gh israhl oti eipon oi allofuloi mh poihswsin oi ebraioi romfaian kai doru

20. kai katebainon paV israhl eiV ghn allofulwn calkeuein ekastoV to qeristron autou kai to skeuoV autou kai ekastoV thn axinhn autou kai to drepanon autou

21. kai hn o trughtoV etoimoV tou qerizein ta de skeuh hn treiV sikloi eiV ton odonta kai th axinh kai tw drepanw upostasiV hn h auth

22. kai egenhqh en taiV hmeraiV tou polemou macemaV kai ouc eureqh romfaia kai doru en ceiri pantoV tou laou tou meta saoul kai meta iwnaqan kai eureqh tw saoul kai tw iwnaqan uiw autou

23. kai exhlqen ex upostasewV twn allofulwn thn en tw peran macemaV

“Ele e ouvir a Sua voz por meio das Suas inspirações e iluminações interiores.” São Padre Pio de Pietrelcina