1. kai ercontai oi zifaioi ek thV aucmwdouV proV ton saoul eiV ton bounon legonteV idou dauid skepazetai meq' hmwn en tw bounw tou ecela tou kata proswpon tou iessaimoun

2. kai anesth saoul kai katebh eiV thn erhmon zif kai met' autou treiV ciliadeV andrwn eklektoi ex israhl zhtein ton dauid en th erhmw zif

3. kai parenebalen saoul en tw bounw tou ecela epi proswpou tou iessaimoun epi thV odou kai dauid ekaqisen en th erhmw kai eiden dauid oti hkei saoul opisw autou eiV thn erhmon

4. kai apesteilen dauid kataskopouV kai egnw oti hkei saoul etoimoV ek keila

5. kai anesth dauid laqra kai eisporeuetai eiV ton topon ou ekaqeuden ekei saoul kai ekei abennhr uioV nhr arcistrathgoV autou kai saoul ekaqeuden en lamphnh kai o laoV parembeblhkwV kuklw autou

6. kai apekriqh dauid kai eipen proV acimelec ton cettaion kai proV abessa uion sarouiaV adelfon iwab legwn tiV eiseleusetai met' emou proV saoul eiV thn parembolhn kai eipen abessa egw eiseleusomai meta sou

7. kai eisporeuetai dauid kai abessa eiV ton laon thn nukta kai idou saoul kaqeudwn upnw en lamphnh kai to doru empephgoV eiV thn ghn proV kefalhV autou kai abennhr kai o laoV autou ekaqeuden kuklw autou

8. kai eipen abessa proV dauid apekleisen shmeron kurioV ton ecqron sou eiV taV ceiraV sou kai nun pataxw auton tw dorati eiV thn ghn apax kai ou deuterwsw autw

9. kai eipen dauid proV abessa mh tapeinwshV auton oti tiV epoisei ceira autou epi criston kuriou kai aqwwqhsetai

10. kai eipen dauid zh kurioV ean mh kurioV paish auton h h hmera autou elqh kai apoqanh h eiV polemon katabh kai prosteqh

11. mhdamwV moi para kuriou epenegkein ceira mou epi criston kuriou kai nun labe dh to doru apo proV kefalhV autou kai ton fakon tou udatoV kai apelqwmen kaq' eautouV

12. kai elaben dauid to doru kai ton fakon tou udatoV apo proV kefalhV autou kai aphlqon kaq' eautouV kai ouk hn o blepwn kai ouk hn o ginwskwn kai ouk hn o exegeiromenoV panteV upnounteV oti qamboV kuriou epepesen ep' autouV

13. kai diebh dauid eiV to peran kai esth epi thn korufhn tou orouV makroqen kai pollh h odoV ana meson autwn

14. kai prosekalesato dauid ton laon kai tw abennhr elalhsen legwn ouk apokriqhsei abennhr kai apekriqh abennhr kai eipen tiV ei su o kalwn me

15. kai eipen dauid proV abennhr ouk anhr su kai tiV wV su en israhl kai dia ti ou fulasseiV ton kurion sou ton basilea oti eishlqen eiV ek tou laou diafqeirai ton basilea kurion sou

16. kai ouk agaqon to rhma touto o pepoihkaV zh kurioV oti uioi qanatwsewV umeiV oi fulassonteV ton basilea kurion umwn ton criston kuriou kai nun ide dh to doru tou basilewV kai o fakoV tou udatoV pou estin ta proV kefalhV autou

17. kai epegnw saoul thn fwnhn tou dauid kai eipen h fwnh sou auth teknon dauid kai eipen dauid douloV sou kurie basileu

18. kai eipen ina ti touto katadiwkei o kurioV mou opisw tou doulou autou oti ti hmarthka kai ti eureqh en emoi adikhma

19. kai nun akousatw dh o kurioV mou o basileuV to rhma tou doulou autou ei o qeoV episeiei se ep' eme osfranqeih qusiaV sou kai ei uioi anqrwpwn epikataratoi outoi enwpion kuriou oti exebalon me shmeron mh esthrisqai en klhronomia kuriou legonteV poreuou douleue qeoiV eteroiV

20. kai nun mh pesoi to aima mou epi thn ghn ex enantiaV proswpou kuriou oti exelhluqen o basileuV israhl zhtein thn yuchn mou kaqwV katadiwkei o nuktikorax en toiV oresin

21. kai eipen saoul hmarthka epistrefe teknon dauid oti ou kakopoihsw se anq' wn entimoV yuch mou en ofqalmoiV sou en th shmeron memataiwmai kai hgnohka polla sfodra

22. kai apekriqh dauid kai eipen idou to doru tou basilewV dielqetw eiV twn paidariwn kai labetw auto

23. kai kurioV epistreyei ekastw taV dikaiosunaV autou kai thn pistin autou wV paredwken se kurioV shmeron eiV ceiraV mou kai ouk hqelhsa epenegkein ceira mou epi criston kuriou

24. kai idou kaqwV emegalunqh h yuch sou shmeron en tauth en ofqalmoiV mou outwV megalunqeih h yuch mou enwpion kuriou kai skepasai me kai exeleitai me ek pashV qliyewV

25. kai eipen saoul proV dauid euloghmenoV su teknon kai poiwn poihseiV kai dunamenoV dunhsei kai aphlqen dauid eiV thn odon autou kai saoul anestreyen eiV ton topon autou

“Rezai e continuai a rezar para não ficardes entorpecidos”. São Padre Pio de Pietrelcina