1. kai epeskeyato dauid ton laon ton met' autou kai katesthsen ep' autwn ciliarcouV kai ekatontarcouV

2. kai apesteilen dauid ton laon to triton en ceiri iwab kai to triton en ceiri abessa uiou sarouiaV adelfou iwab kai to triton en ceiri eqqi tou geqqaiou kai eipen dauid proV ton laon exelqwn exeleusomai kai ge egw meq' umwn

3. kai eipan ouk exeleush oti ean fugh fugwmen ou qhsousin ef' hmaV kardian kai ean apoqanwmen to hmisu hmwn ou qhsousin ef' hmaV kardian oti su wV hmeiV deka ciliadeV kai nun agaqon oti esh hmin en th polei bohqeia tou bohqein

4. kai eipen proV autouV o basileuV o ean aresh en ofqalmoiV umwn poihsw kai esth o basileuV ana ceira thV pulhV kai paV o laoV exeporeueto eiV ekatontadaV kai eiV ciliadaV

5. kai eneteilato o basileuV tw iwab kai tw abessa kai tw eqqi legwn feisasqe moi tou paidariou tou abessalwm kai paV o laoV hkousen entellomenou tou basilewV pasin toiV arcousin uper abessalwm

6. kai exhlqen paV o laoV eiV ton drumon ex enantiaV israhl kai egeneto o polemoV en tw drumw efraim

7. kai eptaisen ekei o laoV israhl enwpion twn paidwn dauid kai egeneto h qrausiV megalh en th hmera ekeinh eikosi ciliadeV andrwn

8. kai egeneto ekei o polemoV diesparmenoV epi proswpon pashV thV ghV kai epleonasen o drumoV tou katafagein ek tou laou uper ouV katefagen en tw law h macaira en th hmera ekeinh

9. kai sunhnthsen abessalwm enwpion twn paidwn dauid kai abessalwm epibebhkwV epi tou hmionou autou kai eishlqen o hmionoV upo to dasoV thV druoV thV megalhV kai ekremasqh h kefalh autou en th drui kai ekremasqh ana meson tou ouranou kai ana meson thV ghV kai o hmionoV upokatw autou parhlqen

10. kai eiden anhr eiV kai anhggeilen iwab kai eipen idou ewraka ton abessalwm kremamenon en th drui

11. kai eipen iwab tw andri tw apaggellonti kai idou eorakaV ti oti ouk epataxaV auton eiV thn ghn kai egw an dedwkein soi deka arguriou kai parazwnhn mian

12. eipen de o anhr proV iwab kai egw eimi isthmi epi taV ceiraV mou ciliouV siklouV arguriou ou mh epibalw ceira mou epi ton uion tou basilewV oti en toiV wsin hmwn eneteilato o basileuV soi kai abessa kai tw eqqi legwn fulaxate moi to paidarion ton abessalwm

13. mh poihsai en th yuch autou adikon kai paV o logoV ou lhsetai apo tou basilewV kai su sthsh ex enantiaV

14. kai eipen iwab touto egw arxomai ouc outwV menw enwpion sou kai elaben iwab tria belh en th ceiri autou kai enephxen auta en th kardia abessalwm eti autou zwntoV en th kardia thV druoV

15. kai ekuklwsan deka paidaria aironta ta skeuh iwab kai epataxan ton abessalwm kai eqanatwsan auton

16. kai esalpisen iwab en keratinh kai apestreyen o laoV tou mh diwkein opisw israhl oti efeideto iwab tou laou

17. kai elaben ton abessalwm kai erriyen auton eiV casma mega en tw drumw eiV ton boqunon ton megan kai esthlwsen ep' auton swron liqwn megan sfodra kai paV israhl efugen anhr eiV to skhnwma autou

18. kai abessalwm eti zwn kai esthsen eautw thn sthlhn en h elhmfqh kai esthlwsen authn labein thn sthlhn thn en th koiladi tou basilewV oti eipen ouk estin autw uioV eneken tou anamnhsai to onoma autou kai ekalesen thn sthlhn ceir abessalwm ewV thV hmeraV tauthV

19. kai acimaaV uioV sadwk eipen dramw dh kai euaggeliw tw basilei oti ekrinen autw kurioV ek ceiroV twn ecqrwn autou

20. kai eipen autw iwab ouk anhr euaggeliaV su en th hmera tauth kai euaggelih en hmera allh en de th hmera tauth ouk euaggelih ou eineken o uioV tou basilewV apeqanen

21. kai eipen iwab tw cousi badisaV anaggeilon tw basilei osa eideV kai prosekunhsen cousi tw iwab kai exhlqen

22. kai proseqeto eti acimaaV uioV sadwk kai eipen proV iwab kai estw oti dramw kai ge egw opisw tou cousi kai eipen iwab ina ti touto treceiV uie mou deuro ouk estin soi euaggelia eiV wfeleian poreuomenw

23. kai eipen ti gar ean dramoumai kai eipen autw iwab drame kai edramen acimaaV odon thn tou kecar kai uperebh ton cousi

24. kai dauid ekaqhto ana meson twn duo pulwn kai eporeuqh o skopoV eiV to dwma thV pulhV proV to teicoV kai ephren touV ofqalmouV autou kai eiden kai idou anhr trecwn monoV enwpion autou

25. kai anebohsen o skopoV kai aphggeilen tw basilei kai eipen o basileuV ei monoV estin euaggelia en tw stomati autou kai eporeueto poreuomenoV kai eggizwn

26. kai eiden o skopoV andra eteron treconta kai ebohsen o skopoV proV th pulh kai eipen idou anhr eteroV trecwn monoV kai eipen o basileuV kai ge outoV euaggelizomenoV

27. kai eipen o skopoV egw orw ton dromon tou prwtou wV dromon acimaaV uiou sadwk kai eipen o basileuV anhr agaqoV outoV kai ge eiV euaggelian agaqhn eleusetai

28. kai ebohsen acimaaV kai eipen proV ton basilea eirhnh kai prosekunhsen tw basilei epi proswpon autou epi thn ghn kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV sou oV apekleisen touV andraV touV misountaV thn ceira autwn en tw kuriw mou tw basilei

29. kai eipen o basileuV eirhnh tw paidariw tw abessalwm kai eipen acimaaV eidon to plhqoV to mega tou aposteilai ton doulon tou basilewV iwab kai ton doulon sou kai ouk egnwn ti ekei

30. kai eipen o basileuV epistreyon sthlwqhti wde kai epestrafh kai esth

31. kai idou o cousi paregeneto kai eipen tw basilei euaggelisqhtw o kurioV mou o basileuV oti ekrinen soi kurioV shmeron ek ceiroV pantwn twn epegeiromenwn epi se

32. kai eipen o basileuV proV ton cousi ei eirhnh tw paidariw tw abessalwm kai eipen o cousi genointo wV to paidarion oi ecqroi tou kuriou mou tou basilewV kai panteV osoi epanesthsan ep' auton eiV kaka

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina