1. kai sunhgagen eti dauid panta neanian ex israhl wV ebdomhkonta ciliadaV

2. kai anesth kai eporeuqh dauid kai paV o laoV o met' autou apo twn arcontwn iouda en anabasei tou anagagein ekeiqen thn kibwton tou qeou ef' hn epeklhqh to onoma kuriou twn dunamewn kaqhmenou epi twn ceroubin ep' authV

3. kai epebibasen thn kibwton kuriou ef' amaxan kainhn kai hren authn ex oikou aminadab tou en tw bounw kai oza kai oi adelfoi autou uioi aminadab hgon thn amaxan

4. sun th kibwtw kai oi adelfoi autou eporeuonto emprosqen thV kibwtou

5. kai dauid kai oi uioi israhl paizonteV enwpion kuriou en organoiV hrmosmenoiV en iscui kai en wdaiV kai en kinuraiV kai en nablaiV kai en tumpanoiV kai en kumbaloiV kai en auloiV

6. kai paraginontai ewV alw nwdab kai exeteinen oza thn ceira autou epi thn kibwton tou qeou katascein authn kai ekrathsen authn oti periespasen authn o moscoV tou katascein authn

7. kai equmwqh kurioV tw oza kai epaisen auton ekei o qeoV kai apeqanen ekei para thn kibwton tou kuriou enwpion tou qeou

8. kai hqumhsen dauid uper ou diekoyen kurioV diakophn en tw oza kai eklhqh o topoV ekeinoV diakoph oza ewV thV hmeraV tauthV

9. kai efobhqh dauid ton kurion en th hmera ekeinh legwn pwV eiseleusetai proV me h kibwtoV kuriou

10. kai ouk ebouleto dauid tou ekklinai proV auton thn kibwton diaqhkhV kuriou eiV thn polin dauid kai apeklinen authn dauid eiV oikon abeddara tou geqqaiou

11. kai ekaqisen h kibwtoV tou kuriou eiV oikon abeddara tou geqqaiou mhnaV treiV kai euloghsen kurioV olon ton oikon abeddara kai panta ta autou

12. kai aphggelh tw basilei dauid legonteV huloghsen kurioV ton oikon abeddara kai panta ta autou eneken thV kibwtou tou qeou kai eporeuqh dauid kai anhgagen thn kibwton tou kuriou ek tou oikou abeddara eiV thn polin dauid en eufrosunh

13. kai hsan met' autwn aironteV thn kibwton epta coroi kai quma moscoV kai arna

14. kai dauid anekroueto en organoiV hrmosmenoiV enwpion kuriou kai o dauid endedukwV stolhn exallon

15. kai dauid kai paV o oikoV israhl anhgagon thn kibwton kuriou meta kraughV kai meta fwnhV salpiggoV

16. kai egeneto thV kibwtou paraginomenhV ewV polewV dauid kai melcol h qugathr saoul diekupten dia thV quridoV kai eiden ton basilea dauid orcoumenon kai anakrouomenon enwpion kuriou kai exoudenwsen auton en th kardia authV

17. kai ferousin thn kibwton tou kuriou kai aneqhkan authn eiV ton topon authV eiV meson thV skhnhV hV ephxen auth dauid kai anhnegken dauid olokautwmata enwpion kuriou kai eirhnikaV

18. kai sunetelesen dauid sunanaferwn taV olokautwseiV kai taV eirhnikaV kai euloghsen ton laon en onomati kuriou twn dunamewn

19. kai diemerisen panti tw law eiV pasan thn dunamin tou israhl apo dan ewV bhrsabee apo androV ewV gunaikoV ekastw kollurida artou kai escarithn kai laganon apo thganou kai aphlqen paV o laoV ekastoV eiV ton oikon autou

20. kai epestreyen dauid euloghsai ton oikon autou kai exhlqen melcol h qugathr saoul eiV apanthsin dauid kai euloghsen auton kai eipen ti dedoxastai shmeron o basileuV israhl oV apekalufqh shmeron en ofqalmoiV paidiskwn twn doulwn eautou kaqwV apokaluptetai apokalufqeiV eiV twn orcoumenwn

21. kai eipen dauid proV melcol enwpion kuriou orchsomai euloghtoV kurioV oV exelexato me uper ton patera sou kai uper panta ton oikon autou tou katasthsai me eiV hgoumenon epi ton laon autou epi ton israhl kai paixomai kai orchsomai enwpion kuriou

22. kai apokalufqhsomai eti outwV kai esomai acreioV en ofqalmoiV sou kai meta twn paidiskwn wn eipaV me doxasqhnai

23. kai th melcol qugatri saoul ouk egeneto paidion ewV thV hmeraV tou apoqanein authn

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina