1. brotoV gar gennhtoV gunaikoV oligobioV kai plhrhV orghV

2. h wsper anqoV anqhsan exepesen apedra de wsper skia kai ou mh sth

3. ouci kai toutou logon epoihsw kai touton epoihsaV eiselqein en krimati enwpion sou

4. tiV gar kaqaroV estai apo rupou all' ouqeiV

5. ean kai mia hmera o bioV autou epi thV ghV ariqmhtoi de mhneV autou para soi eiV cronon eqou kai ou mh uperbh

6. aposta ap' autou ina hsucash kai eudokhsh ton bion wsper o misqwtoV

7. estin gar dendrw elpiV ean gar ekkoph eti epanqhsei kai o radamnoV autou ou mh ekliph

8. ean gar ghrash en gh h riza autou en de petra teleuthsh to stelecoV autou

9. apo osmhV udatoV anqhsei poihsei de qerismon wsper neofuton

10. anhr de teleuthsaV wceto peswn de brotoV ouketi estin

11. cronw gar spanizetai qalassa potamoV de erhmwqeiV exhranqh

12. anqrwpoV de koimhqeiV ou mh anasth ewV an o ouranoV ou mh surrafh kai ouk exupnisqhsontai ex upnou autwn

13. ei gar ofelon en adh me efulaxaV ekruyaV de me ewV an paushtai sou h orgh kai taxh moi cronon en w mneian mou poihsh

14. ean gar apoqanh anqrwpoV zhsetai suntelesaV hmeraV tou biou autou upomenw ewV an palin genwmai

15. eita kaleseiV egw de soi upakousomai ta de erga twn ceirwn sou mh apopoiou

16. hriqmhsaV de mou ta epithdeumata kai ou mh parelqh se ouden twn amartiwn mou

17. esfragisaV de mou taV anomiaV en ballantiw epeshmhnw de ei ti akwn parebhn

18. kai plhn oroV pipton diapeseitai kai petra palaiwqhsetai ek tou topou authV

19. liqouV eleanan udata kai kateklusen udata uptia tou cwmatoV thV ghV kai upomonhn anqrwpou apwlesaV

20. wsaV auton eiV teloV kai wceto epesthsaV autw to proswpon kai exapesteilaV

21. pollwn de genomenwn twn uiwn autou ouk oiden ean de oligoi genwntai ouk epistatai

22. all' h ai sarkeV autou hlghsan h de yuch autou epenqhsen

“É necessário manter o coração aberto para o Céu e aguardar, de lá, o celeste orvalho.” São Padre Pio de Pietrelcina