1. egeneto de wV h hmera auth kai hlqon oi aggeloi tou qeou parasthnai enanti kuriou kai o diaboloV hlqen en mesw autwn parasthnai enantion tou kuriou

2. kai eipen o kurioV tw diabolw poqen su erch tote eipen o diaboloV enwpion tou kuriou diaporeuqeiV thn up' ouranon kai emperipathsaV thn sumpasan pareimi

3. eipen de o kurioV proV ton diabolon prosesceV oun tw qeraponti mou iwb oti ouk estin kat' auton twn epi thV ghV anqrwpoV akakoV alhqinoV amemptoV qeosebhV apecomenoV apo pantoV kakou eti de ecetai akakiaV su de eipaV ta uparconta autou dia kenhV apolesai

4. upolabwn de o diaboloV eipen tw kuriw derma uper dermatoV osa uparcei anqrwpw uper thV yuchV autou ekteisei

5. ou mhn de alla aposteilaV thn ceira sou ayai twn ostwn autou kai twn sarkwn autou ei mhn eiV proswpon se euloghsei

6. eipen de o kurioV tw diabolw idou paradidwmi soi auton monon thn yuchn autou diafulaxon

7. exhlqen de o diaboloV apo tou kuriou kai epaisen ton iwb elkei ponhrw apo podwn ewV kefalhV

8. kai elaben ostrakon ina ton icwra xuh kai ekaqhto epi thV kopriaV exw thV polewV

9. cronou de pollou probebhkotoV eipen autw h gunh autou mecri tinoV karterhseiV legwn [9a] idou anamenw cronon eti mikron prosdecomenoV thn elpida thV swthriaV mou [9b] idou gar hfanistai sou to mnhmosunon apo thV ghV uioi kai qugatereV emhV koiliaV wdineV kai ponoi ouV eiV to kenon ekopiasa meta mocqwn [9c] su te autoV en sapria skwlhkwn kaqhsai dianuktereuwn aiqrioV [9d] kagw planhtiV kai latriV topon ek topou periercomenh kai oikian ex oikiaV prosdecomenh ton hlion pote dusetai ina anapauswmai twn mocqwn kai twn odunwn ai me nun sunecousin [9e] alla eipon ti rhma eiV kurion kai teleuta

10. o de embleyaV eipen auth wsper mia twn afronwn gunaikwn elalhsaV ei ta agaqa edexameqa ek ceiroV kuriou ta kaka ouc upoisomen en pasin toutoiV toiV sumbebhkosin autw ouden hmarten iwb toiV ceilesin enantion tou qeou

11. akousanteV de oi treiV filoi autou ta kaka panta ta epelqonta autw paregenonto ekastoV ek thV idiaV cwraV proV auton elifaV o qaimanwn basileuV baldad o saucaiwn turannoV swfar o minaiwn basileuV kai paregenonto proV auton omoqumadon tou parakalesai kai episkeyasqai auton

12. idonteV de auton porrwqen ouk epegnwsan kai bohsanteV fwnh megalh eklausan rhxanteV ekastoV thn eautou stolhn kai katapasamenoi ghn

13. parekaqisan autw epta hmeraV kai epta nuktaV kai oudeiV autwn elalhsen ewrwn gar thn plhghn deinhn ousan kai megalhn sfodra

“Uma Missa bem assistida em vida será mais útil à sua salvação do que tantas outras que mandarem celebrar por você após sua morte!” São Padre Pio de Pietrelcina