1. upolabwn de elifaV o qaimanithV legei

2. poteron ouci o kurioV estin o didaskwn sunesin kai episthmhn

3. ti gar melei tw kuriw ean su hsqa toiV ergoiV amemptoV h wfeleia oti aplwshV thn odon sou

4. h logon sou poioumenoV elegxei se kai suneiseleusetai soi eiV krisin

5. poteron ouc h kakia sou estin pollh anariqmhtoi de sou eisin ai amartiai

6. hnecurazeV de touV adelfouV sou dia kenhV amfiasin de gumnwn afeilou

7. oude udwr diywntaV epotisaV alla peinwntwn esterhsaV ywmon

8. eqaumasaV de tinwn proswpon wkisaV de touV epi thV ghV

9. chraV de exapesteilaV kenaV orfanouV de ekakwsaV

10. toigaroun ekuklwsan se pagideV kai espoudasen se polemoV exaisioV

11. to fwV soi skotoV apebh koimhqenta de udwr se ekaluyen

12. mh ouci o ta uyhla naiwn efora touV de ubrei feromenouV etapeinwsen

13. kai eipaV ti egnw o iscuroV h kata tou gnofou krinei

14. nefh apokrufh autou kai ouc oraqhsetai kai guron ouranou diaporeusetai

15. mh tribon aiwnion fulaxeiV hn epathsan andreV adikoi

16. oi sunelhmfqhsan awroi potamoV epirrewn oi qemelioi autwn

17. oi legonteV kurioV ti poihsei hmin h ti epaxetai hmin o pantokratwr

18. oV de eneplhsen touV oikouV autwn agaqwn boulh de asebwn porrw ap' autou

19. idonteV dikaioi egelasan amemptoV de emukthrisen

20. ei mh hfanisqh h upostasiV autwn kai to kataleimma autwn katafagetai pur

21. genou dh sklhroV ean upomeinhV eit' o karpoV sou estai en agaqoiV

22. eklabe de ek stomatoV autou exhgorian kai analabe ta rhmata autou en kardia sou

23. ean de epistrafhV kai tapeinwshV seauton enanti kuriou porrw epoihsaV apo diaithV sou to adikon

24. qhsh epi cwmati en petra kai wV petra ceimarrouV wfir

25. estai oun sou o pantokratwr bohqoV apo ecqrwn kaqaron de apodwsei se wsper argurion pepurwmenon

26. eita parrhsiasqhsh enanti kuriou anableyaV eiV ton ouranon ilarwV

27. euxamenou de sou proV auton eisakousetai sou dwsei de soi apodounai taV eucaV

28. apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhV epi de odoiV sou estai feggoV

29. oti etapeinwsen auton kai ereiV uperhfaneusato kai kufonta ofqalmoiV swsei

30. rusetai aqwon kai diaswqhti en kaqaraiV cersin sou

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina