1. upolabwn de iwb legei

2. ei gar tiV istwn sthsai mou thn orghn taV de odunaV mou arai en zugw omoqumadon

3. kai dh ammou paraliaV barutera estai all' wV eoiken ta rhmata mou estin faula

4. belh gar kuriou en tw swmati mou estin wn o qumoV autwn ekpinei mou to aima otan arxwmai lalein kentousi me

5. ti gar mh dia kenhV kekraxetai onoV agrioV all' h ta sita zhtwn ei de kai rhxei fwnhn bouV epi fatnhV ecwn ta brwmata

6. ei brwqhsetai artoV aneu aloV ei de kai estin geuma en rhmasin kenoiV

7. ou dunatai gar pausasqai mou h yuch bromon gar orw ta sita mou wsper osmhn leontoV

8. ei gar dwh kai elqoi mou h aithsiV kai thn elpida mou dwh o kurioV

9. arxamenoV o kurioV trwsatw me eiV teloV de mh me aneletw

10. eih de mou poliV tafoV ef' hV epi teicewn hllomhn ep' authV ou mh feiswmai ou gar eyeusamhn rhmata agia qeou mou

11. tiV gar mou h iscuV oti upomenw h tiV mou o cronoV oti anecetai mou h yuch

12. mh iscuV liqwn h iscuV mou h ai sarkeV mou eisin calkeiai

13. h ouk ep' autw epepoiqein bohqeia de ap' emou apestin

14. apeipato me eleoV episkoph de kuriou upereiden me

15. ou proseidon me oi eggutatoi mou wsper ceimarrouV ekleipwn h wsper kuma parhlqon me

16. oitineV me dieulabounto nun epipeptwkasin moi wsper ciwn h krustalloV pephgwV

17. kaqwV takeisa qermhV genomenhV ouk epegnwsqh oper hn

18. outwV kagw kateleifqhn upo pantwn apwlomhn de kai exoikoV egenomhn

19. idete odouV qaimanwn atrapouV sabwn oi diorwnteV

20. kai aiscunhn ofeilhsousin oi epi polesin kai crhmasin pepoiqoteV

21. atar de kai umeiV epebhte moi anelehmonwV wste idonteV to emon trauma fobhqhte

22. ti gar mh ti umaV hthsa h thV par' umwn iscuoV epideomai

23. wste swsai me ex ecqrwn h ek ceiroV dunastwn rusasqai me

24. didaxate me egw de kwfeusw ei ti peplanhmai frasate moi

25. all' wV eoiken faula alhqinou rhmata ou gar par' umwn iscun aitoumai

26. oude o elegcoV umwn rhmasin me pausei oude gar umwn fqegma rhmatoV anexomai

27. plhn oti ep' orfanw epipiptete enallesqe de epi filw umwn

28. nuni de eisbleyaV eiV proswpa umwn ou yeusomai

29. kaqisate dh kai mh eih adikon kai palin tw dikaiw sunercesqe

30. ou gar estin en glwssh mou adikon h o larugx mou ouci sunesin meleta

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina